Concurs șef birou (consilier juridic) la Biroul Metodologie al Direcției Medicale – Update 21.01.2022

A N U N Ţ nr.  930956 din 13.12.2021

Direcția Medicală a Ministerului Afacerilor Interne scoate la concurs în vederea încadrării prin recrutare din sursă internă, din rândul ofiţerilor de poliție din unitățile Ministerului Afacerilor Interne, absolvenți de studii superioare care îndeplinesc condiţiile legale, în conformitate cu prevederile Legii nr. 360/2002 privind Statutul poliţistului, Ordinului ministrului afacerilor interne nr. 140/2016 privind activitatea de management resurse umane în unitățile de poliție ale M.A.I. și Ordinului ministrului afacerilor interne nr. 23/2015 privind activitatea de psihologie în M.A.I., toate cu modificările și completările ulterioare, funcția de șef birou (consilier juridic) la Biroul Metodologie al Direcției Medicale, prevăzută la poziția 4 din statul de organizare al unității.

 Pentru a participa la concurs, ofițerii de poliție trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiţii:

 1. să fie absolvenţi de studii universitare de lungă durată în domeniul științelor juridice/drept sau studii universitare de licență ciclul I de studii universitare, în ramura de știință – științe juridice;
 2. să fie declaraţi „apt medical” și „apt” la evaluarea psihologică organizată în acest scop;
 3. să nu fie cercetați disciplinar, să nu fie sub efectul unei sancţiuni disciplinare sau față de aceștia să nu fie pusă în mișcare acțiunea penală;
 4. să fi obţinut calificativul de cel puţin “Bine” la ultimele două evaluări anuale de serviciu;
 5. să aibă minim 5 ani vechime în muncă, din care minim 2 ani vechime în Ministerul Afacerilor Interne;
 6. să aibă minim 2 ani vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei;
 7. să aibă gradul necesar pentru ocuparea postului – minim subcomisar de poliție;
 8. să dețină/să obțină autorizație de acces la informații clasificate din clasa secret de stat, nivel “ Secret”.

Concursul va consta, conform art. 2738 din Legea nr. 360/2002 privind Statutul polițistului, cu modificările și completările ulterioare și ale art. 23 din Anexa nr. 3 la Ordinul ministrului afacerilor interne nr. 140/2016 privind activitatea de management resurse umane în unitățile de poliție ale M.A.I., cu modificările și completările ulterioare, în susținerea unui interviu structurat pe subiecte profesionale, care se înregistrează audio și/sau video, și se va desfășura la sediul Direcției Medicale, din municipiul Bucureşti, str. Mihai-Vodă nr. 17, etaj VI, sector 5, în data de  13.01.2022, ora 11.00, după următorul grafic:

– Instructajul candidaților: începând cu ora 11:15;

– Desfășurarea interviului pe subiecte profesionale: începând cu ora 11:30;

– Afișarea grilei de apreciere: la finalizarea interviului desfășurat de ultimul candidat;

– Afișarea rezultatelor: după ora 14:00 (orele stabilite sunt estimative, acestea putând suferi modificări în raport de numărul candidaților);

– Perioada limită de depunere a eventualelor contestații (în termen de 24 ore de la afișare (14.01.2022);

– Afișarea rezultatelor analizei eventualelor contestații (22.06. – 23.06.2022);

– Afișarea tabelului cu rezultatele finale ale concursului (14.01 – 19.01.2022), în raport de existența/inexistența unor eventuale contestații.

Cererile de înscriere la concurs (însoțite de copia actului de identitate și curriculum vitae, conform modelului anexat) vor fi adresate directorului Direcţiei Medicale şi se transmit exclusiv în format electronic, la adresa de e-mail: dm@mai.gov.ro, până la data de 17.12.2021, ora 16.00

Candidaților li se va transmite un email de confirmare a primirii cererii de înscriere la concurs de la aceeași adresă, respectiv dm@mai.gov.ro, precizându-se numărul de înregistrare al acesteia.

La solicitarea candidaților, numărul de înregistrare al cererii de înscriere la concurs poate deveni și cod unic de identificarea al acestuia, ca alternativă la prelucrarea datelor personale, urmând a fi folosit pentru identificarea candidatului pe întreaga procedură de concurs.

Dosarele de recrutare se vor transmite exclusiv în format electronic, la adresa de e-mail: dm@mai.gov.ro, până la data de 27.12.2021, ora 16.00 și vor cuprinde documentele prevăzute de art. 60 alin. (1) din Anexa nr. 3 la O.m.a.i. nr. 140/2016 privind activitatea de management resurse umane în unitățile de poliție ale M.A.I., cu modificările și completările ulterioare, astfel:

– copii ale documentelor care atestă nivelul și specializarea studiilor impuse de cerințele postului;

–  adeverință care conține rezultatul ultimului examen medical de bilanţ eliberată de medicul de unitate;

– declarație de confirmare a cunoașterii și acceptării condițiilor de recrutare (conform modelului anexat);

– adeverință eliberată de unitatea de proveniență sau după caz, de unitatea care gestionează dosarul personal al candidatului, din care să rezulte  îndeplinirea condițiilor prevăzute la pct.  3, 4, 5, 6, 7 și 8.

În conformitate cu prevederile art. 61^1 alin. (1) și (2) din Anexa nr. 3 la O.m.a.i. nr. 140/2016 privind activitatea de management resurse umane în unitățile de poliție ale M.A.I., cu modificările și completările ulterioare, documentele solicitate în copie se prezintă în original de către candidatul declarat admis pentru realizarea copiilor de către compartimentul cu sarcini de recrutare în vederea certificării pentru conformitate și semnării de către secretarul comisiei de concurs și de către candidat. Originalul documentelor se restituie candidatului după realizarea copiilor.

Documentele menționate pot fi depuse și în copie legalizată la inițiativa candidatului, situație în care nu se mai realizează copii de către secretarul comisiei de concurs.

În situaţia în care candidatul declarat admis nu prezintă toate documentele solicitate și/sau nu prezintă documentele în original în vederea certificării pentru conformitate a copiilor și/sau în situația în care se constată că documentele prezentate nu sunt autentice, oferta de ocupare a postului se face candidatului clasat pe următorul loc, în ordinea descrescătoare a notelor obţinute. Dacă nu există un alt candidat care să fi obţinut nota necesară pentru a fi declarat «admis» la concurs, se poate organiza un nou concurs, potrivit prevederilor art. 57^1 alin. (5) din Anexa nr. 3 la O.m.a.i. nr. 140/2016 privind activitatea de management resurse umane în unitățile de poliție ale M.A.I., cu modificările și completările ulterioare.

Evaluarea rezultatului la proba interviu pe subiecte profesionale se face cu note de la 1 la 10. Este declarat “admis” candidatul care obține nota cea mai mare şi este notat cu cel puţin nota 7,00.

Eventualele contestații se vor transmite exclusiv în format electronic, la adresa de e-mail: dm@mai.gov.ro, în termen de 24 de ore de la afișarea rezultatelor, iar acestea se soluționează în termen de 2 zile lucrătoare de la expirarea termenului de depunere.

În situaţia în care, la concursul pentru ocuparea postului de conducere vacant, mai mulţi candidaţi obțin aceeaşi notă, este declarat “admis” candidatul care are cea mai mare vechime în specialitatea postului scos la concurs.

În situaţia în care mai mulţi candidaţi au aceeaşi vechime în specialitatea postului scos la concurs, este declarat “admis” candidatul care are cea mai mare vechime în studiile necesare postului scos la concurs.

Întrucât examinarea psihologică este de competența Centrului de Psihosociologie al M.A.I., data, ora, locul și celelalte detalii vor fi comunicate prin postare pe pagina de internet a Direcției Medicale a Ministerului Afacerilor Interne www.dm.mai.gov.ro > Carieră > Anunțuri carieră Direcția Medicală și la avizierul Direcției Medicale.

La concurs pot participa numai candidaţii al căror dosar este complet şi corect întocmit.

În conformitate cu prevederile art. 22 alin. (2) lit. d) din Anexa nr. 3 la O.m.a.i. nr. 140/2016 privind activitatea de management resurse umane în unitățile de poliție ale M.A.I., cu modificările și completările ulterioare, fișa postului scos la concurs poate fi consultată de către candidați, cu respectarea prevederilor legale referitoare la protecția informațiilor clasificate, la sediul Direcției Medicale din municipiul Bucureşti, str. Mihai-Vodă nr. 17, etaj VI, sector 5.

Relaţii suplimentare privind documentele necesare participării la examen/concurs, organizarea și desfășurarea acestuia se pot obține în zilele lucrătoare, între orele 08:00 – 14:00, la numărul de telefon: 021.303.70.80, interior 30.737. 

ATENȚIE!

În contextul epidemiologic actual, în vederea prevenirii răspândirii noului tip de Coronavirus – SARS-COV2, pe parcursul desfășurării concursului, se vor respecta următoarele reguli:

 1. Menținerea distanțării sociale.
 2. Purtarea, în mod obligatoriu, cu acoperirea nasului și gurii, a măștii de protecţie respiratorie. Candidatul se va asigura, de asemenea, că are o mască de protecţie de rezervă. Purtatul măștii este obligatoriu pe întreaga durată în care candidatul se află în incinta unității în care se desfășoară concursul.
 3. Nu se permite accesul în incintă cu măști din bumbac sau alte materiale textile. Viziera nu dispensează de purtatul măștii.
 4. Înaintea susținerii probelor de concurs, candidatul va semna pe proprie răspundere o declarație din care să rezulte că nu se află în izolare sau carantină, că nu prezintă simptomatologie specifică îmbolnăvirii cu SARS-COV-2 (conform definiției de caz elaborate de CNSCBT/INSP – https://www.cnscbt.ro/index.php/informatii-pentru-personalul-medico-sanitar).

Modificările care privesc organizarea și desfășurarea concursului, intervenite din motive obiective (cauzate de contextul epidemiologic sau de alți factori), se vor afişa în timp util pe pagina de internet www.dm.mai.gov.ro > Carieră > Anunțuri carieră Direcția Medicală.

TEMATICA ŞI BIBLIOGRAFIA

TEMATICĂ

 1. Principiile, funcţiile şi componentele procesului managerial;
 2. Managementul organizaţiei. Performanţe manageriale si economice;
 3. Coordonarea – funcţie a managementului;
 4. Controlul – atribut al procesului de management;
 5. Organizarea şi exercitarea profesiei de consilier juridic în M.A.I.;
 6. Competenţa instanţelor judecătoreşti;
 7. Actele de procedură;
 8. Termenele procedurale;
 9. Cuprinsul cererii de chemare în judecată;
 10. Întâmpinarea;
 11. Cererea reconvenţională;
 12. Excepţiile procesuale;
 13. Hotărârile judecătoreşti;
 14. Căi de atac;
 15. Răspunderea materială a personalului, stabilirea şi recuperarea pagubelor, căi de atac;
 16. Contractul individual de muncă, modificarea, suspendarea şi încetarea contractului individual de muncă, demisia, munca de noapte;
 17. Reglementarea activităţii de soluţionare a petiţiilor;
 18. Contenciosul administrativ – procedura prealabilă; Excepția de nelegalitate; Obiectul acţiunii judiciare; Instanţa competentă; Termenul de introducere a acţiunii; Obligaţia executării;
 19. Respectarea normelor de tehnică legislativă; iniţierea actelor normative; avizarea proiectelor; intrarea în vigoare a actelor normative; motivarea proiectelor de acte normative; părţile constitutive ale actului normativ; norme cu privire la ordinele, instrucţiunile şi celelalte acte normative emise de conducătorii ministerelor şi ai altor organe ale administraţiei publice centrale de specialitate;
 20. Reforma în domeniul sănătăţii – asistenţa medicală primară, asistenţa medicală ambulatorie de specialitate, spitalele;
 21. Procedura examinării medicale a candidaţilor la concursurile de admitere în instituţiile de învăţământ care formează personal pentru nevoile Ministerului Afacerilor Interne, precum şi la concursurile de încadrare în Ministerul Afacerilor Interne;
 22. Finanţarea unităţilor sanitare din sistemul de apărare, ordine publică, siguranţă naţională şi autoritate judecătorească;
 23. Statutul poliţistului – drepturile şi îndatoririle poliţistului, restrângerea exerciţiului unor drepturi şi libertăţi, răspunderea juridică şi sancţiuni, încetarea raporturilor de serviciu ale poliţiştilor, modificarea şi suspendarea raportului de serviciu al poliţistului;
 24. Informaţii secrete de serviciu şi secrete de stat; reguli generale privind întocmirea, evidenţa, păstrarea, procesarea, multiplicarea, manipularea, transportul şi transmiterea informaţiilor clasificate;
 25. Acordare în mod gratuit a asistenţei medicale, a medicamentelor şi protezelor pentru poliţişti;
 26. Pachetul minimal de servicii și pahetul de servicii de bază aprobat în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2021-2022;
 27. Condițiile acordării pachetului de servicii minimal și de bază în asistența medicală primară. Condițiile acordării pachetului minimal și de bază de servicii medicale acordate în ambulatoriul de specialitate pentru specialitățile clinice;

BIBLIOGRAFIE

 • O.G. nr. 121/1998 privind răspunderea materială a militarilor;
 • O.m.a.i. nr. 107/2017, privind asistenţa juridică în Ministerul Afacerilor Interne şi în unităţile, instituţiile şi structurile din subordinea acestuia;
 • Legea nr. 134/2010 privind Noul Cod de procedură civilă (R);
 • Legea nr. 287/2009 privind Noul Cod civil (R);
 • Instrucţiunile M.A.I. nr. 114/2013 privind răspunderea materială a personalului pentru pagubele produse M.A.I.;
 • Legea nr. 53/2003 – Codul Muncii;
 • Legea nr. 554/2004 a contenciosului administrativ
 • O.G. nr. 27/2002 privind reglementarea activităţii de soluţionare a petiţiilor;
 • Ordinul nr. 33 din 21 februarie 2020 privind activităţile de soluţionare a petiţiilor, primire în audienţă şi consiliere a cetăţenilor în Ministerul Afacerilor Interne;
 • Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative;
 • Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii (Titlul III, Titlul V şi Titlul VII);
 • Ordinul nr. 105 din 6 iulie 2020 privind examinarea medicală a candidaţilor la concursurile de admitere în instituţiile de învăţământ care formează personal pentru nevoile Ministerului Afacerilor Interne, precum şi la concursurile de încadrare în Ministerul Afacerilor Interne
 • H.G. nr. 585/2002 pentru aprobarea Standardelor naţionale de protecţie a informaţiilor clasificate;
 • H.G. nr. 584/2005 privind finanţarea unităţilor sanitare din sistemul de apărare, ordine publică, siguranţă naţională şi autoritate judecătorească;
 • H.G. nr. 677/2003 privind condiţiile de acordare în mod gratuit a asistenţei medicale şi psihologice, a medicamentelor şi protezelor pentru poliţişti;
 • H.G. nr. 696 din 26 iunie 2021 pentru aprobarea pachetelor de servicii şi a Contractului-cadru care reglementează condiţiile acordării asistenţei medicale, a medicamentelor şi a dispozitivelor medicale, tehnologiilor şi dispozitivelor asistive în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2021-2022;
 • Legea 360/2002, privind Statutul poliţistului;
 • Norme metodologice de aplicare a H.G. nr. 696 din 26 iunie 2021 pentru aprobarea pachetelor de servicii şi a Contractului-cadru care reglementează condiţiile acordării asistenţei medicale, a medicamentelor şi a dispozitivelor medicale, tehnologiilor şi dispozitivelor asistive în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2021-2022 aprobate prin Ordinul comun MS/CNAS/1068/627/2021;
 • Management organizaţional în domeniul ordinii publice – gl.dv. prof. univ. Dr. Costică Voicu, gl.dv. conf. Univ. Dr. Florin Sandu, Editura Ministerului de Interne, 2001, vol. I și vol. II.

NOTĂ:

Candidații vor avea în vedere legislația cu modificările și completările intervenite până în ziua publicării anunţului.

Actele normative care nu sunt publicate în Monitorul Oficial pot fi consultate de către candidați la sediul Direcției Medicale din Municipiul București, str. Mihai Vodă nr. 17, etaj 6, sector 5.

Anexe

Declarație de confirmare a cunoaşterii şi acceptării condiţiilor de recrutare

CV

Anunț privind modificarea datei de susținere a interviului structurat pe subiecte profesionale – Update 10.01.2022

Anunț cu tabelul cu rezultatele obţinute la proba INTERVIU STRUCTURAT PE SUBIECTE PROFESIONALE

Anunț cu tabelul cu rezultatele finale obţinute la proba INTERVIU STRUCTURAT PE SUBIECTE PROFESIONALE


Alte articole:
Sari la conținut