Anunt recrutare candidaţi pentru admiterea la Institutul Medico-Militar domeniul/specialitatea militară – Medicină generală și Medicină dentară, învățământ cu frecvență, sesiunea 2024 – Erata 22.05.2024

Erata 22.05.2024

Erata anunt evaluare psihologica IMM 

 

 

Update 21.05.2024

Programare evaluare psihologica candidati IMM 2024.pdf

 

MINISTERUL AFACERILOR INTERNE

DIRECŢIA MEDICALĂ

Nr. 928670 din 26.04.2024

 

 

A N U N Ţ

 

Direcţia Medicală din cadrul Ministerului Afacerilor Interne, cu sediul în municipiul Bucureşti, sector 5, str. Mihai Vodă, nr.17, etaj 6, recrutează candidaţi pentru admiterea la Institutul Medico-Militar domeniul/specialitatea militară – Medicină generală și Medicină dentară, învățământ cu frecvență, sesiunea 2024.

Pentru anul universitar 2024-2025 au fost aprobate 10 locuri pentru nevoile Ministerului Afacerilor Interne, la Centrul Universitar București (Universitatea de Medicină și Farmacie “Carol Davila” din București) după cum urmează:

9 locuri la Institutul Medico-Militar domeniul/specialitatea militară – Medicină generală;

1 loc la Institutul Medico-Militar domeniul/specialitatea militară – Medicină dentară.

Condiţiile legale şi criteriile specifice de recrutare a candidaţilor ce trebuie îndeplinite cumulativ, sunt următoarele:

 1. să aibă cetăţenia română şi domiciliul în România;
 2. să cunoască limba română, scris şi vorbit;
 3. să aibă capacitate deplină de exerciţiu;
 4. să fie apți din punct de vedere medical, fizic şi psihologic. Aptitudinea/inaptitudinea se constată de structurile de specialitate ale M.A.I. printr-o examinare medicală și evaluare psihologică, potrivit reglementărilor în domeniu. În situația în care se constată inaptitudinea pentru oricare dintre situații, procedura de recrutare încetează pentru candidatul respectiv. Evaluarea psihologică se susține înaintea examinării medicale;
 5. să aibă vârsta de minimum 18 ani împliniţi sau să îi împlinească în cursul anului 2024;
 6. să fie absolvenţi de liceu, cu diplomă de bacalaureat;
 7. să aibă un comportament corespunzător principiilor care guvernează profesia de polițist;
 8. să nu aibă antecedente penale, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea;
 9. să nu fie în curs de urmărire penală ori de judecată pentru săvârşirea de infracţiuni,
 10. să nu fi fost destituiţi dintr-o funcţie publică sau să nu le fi încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare în ultimii 7 ani;
 11. să nu fi desfăşurat activităţi de poliţie politică, astfel cum sunt definite prin lege;
 12. să aibă vârsta de până la 27 de ani împliniţi în anul 2024;
 13. să fi obţinut la purtare, în perioada studiilor liceale, media de cel puţin 9,00, cu excepţia candidaţilor care au absolvit instituţii de învăţământ de nivel liceal în state membre ale Uniunii Europene în care nu se evaluează prin notă/punctaj/calificativ purtarea elevului;
 14. să nu fi fost exmatriculaţi pentru abateri disciplinare dintr-o instituţie de învăţământ;
 15. să nu aibă tatuaje ori elemente ornamentale, de orice natură, aplicate, inserate sau implantate pe/în corp, neacoperite de vestimentație, în ținuta de vară. Verificarea îndeplinirii criteriilor menționate se realizează cu ocazia examinării medicale.

 

De la condițiile de înscriere și recrutare nu se acordă derogări.

În vederea înscrierii la concursul de admitere, candidaţii prezintă pentru constituirea dosarului de recrutare următoarele documente, conform O.m.a.i. 140/2016 privind activitatea de management resurse umane în unităţile de poliţie ale Ministerului Afacerilor Interne, cu modificările şi completările ulterioare şi ale Dispoziţiei directorului general al Direcţiei Generale Management Resurse Umane nr. II/11817/2024 privind recrutarea candidaților pentru participarea la concursurile de admitere la instituțiile de învățământ din structura Ministerului Apărării Naționale și la Academia Națională de Informații “Mihai Viteazul”, care pregătesc personal pentru nevoile Ministerului Afacerilor Interne, sesiunea iulie – august 2024 şi ale Dispoziţiei-cadru a directorului general al Direcţiei Generale Management Resurse Umane nr. II/17953/2019 privind recrutarea candidaților pentru admiterea în instituțiile de învățământ care se pregătesc personal pentru nevoile Ministerului Afacerilor Interne, cu modificările și completările ulterioare:

 1. cerere-tip de înscriere (conform modelului anexat) şi Curriculum vitae – format Europass;
 2. copia diplomei de bacalaureat sau adeverinţă care îndeplineşte condiţiile de valabilitate, din care să rezulte faptul că au susţinut şi promovat examenul de bacalaureat; absolvenţii promoţiei 2024 cărora nu li s-a eliberat diploma de bacalaureat prezintă adeverinţă eliberată de instituția de învățământ, din care să reiasă faptul că sunt înscriși la sesiunea de bacalaureat 2024;
 3. copia foii matricole a studiilor liceale;
 4. copii ale actului de identitate, carnetului de muncă/certificatului stagiu de cotizare și /sau altor documente doveditoare care să ateste vechimea în muncă și, dacă este cazul, ale livretului militar;
 5. copii ale certificatului de naştere al candidatului, soţului/soţiei şi fiecărui copil, ale certificatului de căsătorie, precum şi după caz ale hotărârilor judecătoreşti privind starea civilă;
 6. autobiografia şi tabelul nominal cu rudele candidatului şi soţului/soţia candidatului (conform modelelor anexate);
 7. extrasul de pe cazierul judiciar al candidatului, care se solicită de către compartimentul cu sarcini de recrutare, pe baza consimțământului privind solicitarea extrasului de pe cazierul judiciar al candidatului (conform modelului anexat). Extrasul poate fi înlocuit și de un certificat de cazier judiciar, în termen de valabilitate, depus de candidat;
 8. o fotografie color 9×12 cm și 3 fotografii 3×4 cm;
 9. adeverință medicală eliberată de către medicul de familie, potrivit Ordinului ministrului afacerilor interne nr. 105/2020 privind examinarea medicală a candidaților la concursurile de admitere în instituțiile de învățământ care formează personal pentru nevoile Ministerului Afacerilor Interne precum și la concursurile de încadare în Ministerul Afacerilor Interne, cu modificările și completările ulterioare, eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării selecției (conform modelului anexat);
 10. consimțământul informat (conform modelului anexat);
 11. adeverință medicală privind concluziile examinării medicale;
 12. declaraţia de confirmare a cunoaşterii şi acceptării condiţiilor de recrutare (conform modelului anexat).

 

Documentele solicitate în copie se prezintă în original de către candidat în vederea certificării pentru conformitate și semnării de către persoana desemnată și de către candidat. Originalul documentelor se restituie candidatului după certificarea copiilor. Documentele menționate pot fi depuse și în copie legalizată la inițiativa candidatului, situație în care nu se mai certifică copiile de către persoana desemnată.

 

Recrutarea candidaților pentru admiterea la Institutul Medico-Militar se realizează în raport de domiciliul/reședința înscris/ă în cartea de identitate, de către structurile de resurse umane centrale și teritoriale ale inspectoratelor generale din Ministerul Afacerilor Interne și de către structura de resurse umane din cadrul Direcției Medicale a M.A.I.

 

Termene pentru candidații care depun cererea de înscriere la Direcția Medicală (candidații care au domiciliul/reședința înscris/ă în cartea de identitate în municipiul București și județul Ilfov):

 

    Cererile-tip de înscriere la sesiunea de admitere 2024, precum și după caz, consimțământul privind solicitarea extrasului de pe cazierul judiciar,  se completează de către candidați în mod lizibil, se semnează și se transmit, în format electronic, pe adresa de e-mail dm@mai.gov.ro, până la data de 19 mai 2024, inclusiv în zilele de sâmbătă și duminică, împreună cu:

– copia actului  de  identitate;

– adeverință medicală eliberată de către medicul de familie, potrivit Ordinului ministrului afacerilor interne nr. 105/2020 privind examinarea medicală a candidaților la concursurile de admitere în instituțiile de învățământ care formează personal pentru nevoile Ministerului Afacerilor Interne precum și la concursurile de încadare în Ministerul Afacerilor Interne, cu modificările și completările ulterioare (conform modelului anexat);

– consimțământul informat (conform modelului anexat).

– declaraţia de confirmare a cunoaşterii şi acceptării condiţiilor de recrutare(conform modelului anexat);

 

Dosarele de recrutare corect şi complet întocmite se depun în zilele lucrătoare în intervalul orar  08.00 – 16.00, la Direcţia Medicală, până la data de 25 iunie 2024, de către candidații care au depus cererile–tip de înscriere.

 

Evaluarea psihologică a candidaţilor recrutaţi de Direcția Medicală pentru locurile alocate M.A.I. va fi anunţată în timp util, pe site-ul Direcției Medicale https://dm.mai.gov.ro/, secțiunea Carieră/ Anunțuri carieră Direcția Medicală.

Evaluarea psihologică se va susţine înaintea examinării medicale. Procedura de recrutare va continua numai pentru candidaţii declaraţi “Apt” la evaluarea psihologică. După comunicarea rezultatelor la evaluarea psihologică, aceştia se vor prezenta de îndată la Direcţia Medicală a M.A.I. – Serviciul Resurse Umane pentru a ridica adresa de trimitere la examinarea medicală.

 

Examinarea medicală se va realiza de către Centrul Medical de Diagnostic şi Tratament Ambulatoriu „Dr. Nicolae Kretzulescu” București cu sediul în str. Mihai Vodă nr. 17, sector 5, București, în conformitate cu prevederile Ordinului ministrului afacerilor interne nr. 105/2020 privind examinarea medicală a candidaților la concursurile de admitere în instituțiile de învățământ care formează personal pentru nevoile Ministerului Afacerilor Interne precum și la concursurile de încadare în Ministerul Afacerilor Interne, cu modificările și completările ulterioare.

 

Proba de evaluare a performanței fizice a candidaţilor recrutaţi se susține la Academia de Poliţie ”Alexandru Ioan Cuza” Bucureşti, în perioada 10 – 14  iulie 2024, potrivit planificării Direcţiei Generale Management Resurse Umane care va fi adusă la cunoştinţa candidaţilor în timp util, prin postarea acesteia pe site-ul M.A.I. la secţiunea carieră/instituţii de învăţământ/formare profesională.

În vederea susținerii acestei probe, candidaţii vor avea  asupra lor cartea de identitate/paşaportul şi echipamentul sportiv necesar desfășurării probei de evaluare a performanței fizice, potrivit normelor și baremelor prevăzute în Anexa nr. 3^1 la O.M.A.I. nr. 140/2016 privind activitatea de management resurse umane în unitățile de poliție M.A.I., cu modificările și completările ulterioare.

Este interzis accesul candidaților la proba de evaluare a performanței fizice cu unghii lungi, false și/sau alte materiale, care pot prezenta pericol de accidentare și pot influența rezultatele obținute.

La susținerea probei de evaluare a performanței fizice constituie fraudă adăugarea de materiale care modifică forma și lumgimea naturală a unghiilor, de natură a influența rezultatele obținute.

Frauda sau tentativa de fraudă dovedite  se soluționează prin întocmirea unui proces-verbal, semnat de supraveghetori, președintele și secretarul comisiei de concurs, precum și de candidat, din care să rezulte în ce a constat tentativa sau frauda săvârșită, la care se atașează proba/probele/materialele.

Probele de verificare a cunoștințelor sunt cele stabilite prin regulamentele/  dispozițiile/metodologiile de admitere, planificate conform graficelor de concurs și aduse la cunoștința celor interesați prin site-ul instituțiilor de învățământ.

 

Tematica, bibliografia pentru concursul de admitere, precum și activitățile specifice înscrierii, desfășurării probei de verificare a cunoștințelor se pot obţine pe site-urile Universităţii de Medicină şi Farmacie „Carol Davila” Bucureşti și al Institutului Medico-Militar sau la sediul acestora.

Candidații recrutați se înscriu la instituțiile de învățământ pentru care au optat și pentru care au întocmit dosar de recrutare, prezentând documentele solicitate de organizatori și continuă procedura de admitere conform graficelor/calendarelor stabilite de acestea prin metodologiile/regulamentele proprii.

Extrasul de pe cazierul judiciar se solicită de către Direcţia Medicală, pe baza consimţământului expres al candidatului. Extrasul poate fi înlocuit şi de un certificat de cazier judiciar, în termen de valabilitate, depus de candidat.

Modelele de formulare necesare se găsesc pe site-ul Direcției Medicale https://dm.mai.gov.ro/, secțiunea Carieră/Anunțuri carieră Direcția Medicală.

Candidații care au dosarele de recrutare corect și complet întocmite prezintă la sediul instituției de învățămînt pentru care au optat, în vederea înscrierii la concursul de admitere, următoarele documente:

a) cartea de identitate sau paşaportul, în original;

b)diploma de bacalaureat sau adeverinţă eliberată de liceu în care se menționează notele obținute la probele de examen, media generală de la bacalaureat,  mediile obţinute în anii de liceu, termenul de valabilitate şi faptul că nu a fost eliberată diploma, precum și foaia matricolă a studiilor liceale, în original sau în copii legalizate (numai pentru absolvenții promoției anului în curs);

c) alte documente solicitate prin metodologiile/regulamentele de admitere.

Activitățile de recrutare și selecție încetează pentru candidații aflați în următoarele situații:

a) nu depun în termenul limită stabilit dosarul de recrutare în volum complet;

b) încearcă sau fraudează, prin orice mijloace, activitatea de recrutare și selecție;

c) nu îndeplinesc în mod cumulativ condițiile și criteriile de recrutare și selecție.

 

În cazul în care identificarea situațiilor menționate se face după încheierea admiterii, candidatul respectiv pierde locul obținut prin concurs indiferent de anul de școlarizare în care se află.

Candidaţii care doresc să se înscrie, pot solicita relaţii suplimentare referitoare la documentele şi calendarul admiterii, de la Serviciul Resurse Umane din cadrul Direcţiei Medicale tel. 021/303.70.80, interior 30737, în zilele lucrătoare, între orele 08.00-16.00.

 

Totodată, pot fi consultate paginile de internet www.mai.gov.ro, www.umfcd.ro,  www.institutul-medico-militar.mapn.ro.

 

                                          


Alte articole:
Sari la conținut