Concurs în vederea ocupării postului vacant de Director general adjunct economico-administrativ al Spitalului Clinic “Avram Iancu” Oradea, la poziția 3 din statul de organizare al unității – Update 30.08.2023

MINISTERUL AFACERILOR INTERNE

DIRECŢIA MEDICALĂ

Nr. 982486 din 25.07.2023

A N U N Ţ

Direcția Medicală a Ministerului Afacerilor Interne scoate la concurs în vederea încadrării prin recrutare din sursă internă, din rândul ofiţerilor de poliție din unitățile Ministerului Afacerilor Interne, absolvenți de studii superioare care îndeplinesc condiţiile legale, în conformitate cu prevederile Legii nr. 360/2002 privind Statutul poliţistului, cu modificările și completările ulterioare, Ordinului ministrului afacerilor interne nr. 140/2016 privind activitatea de management resurse umane în unitățile de poliție ale M.A.I., cu modificările și completările ulterioare și Ordinului ministrului afacerilor interne nr. 23/2015 privind activitatea de psihologie în M.A.I., cu modificările și completările ulterioare, funcția de conducere vacantă de Director general adjunct economico-administrativ al Spitalului Clinic “Avram Iancu” Oradea, subordonat Direcției Medicale, prevăzută la poziția 3 din statul de organizare al unității.

 

 Pentru a participa la concurs, ofițerii de poliție trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiţii:

 1. să fie absolvenți de studii universitare de lungă durată, cu diplomă de licență sau echivalentă într-unul din următoarele profiluri/domenii/specialități/specialități de științe sau conexe acestora: economice, administrative, juridice/drept, inginerești, militare, informații și ordine publică sau studii superioare de licență, ciclul I de studii universitare (sistem Bologna) într-unul din următoarele domenii fundamentale: științe sociale (ramurile de științe economice, juridice, administrative) militare, informații și ordine publică și științe inginerești;
 2. să fie absolvenți de cursuri postuniversitare sau studii universitare de master în domeniul management sau în specialitatea studiilor funcției de bază sau studii universitare de lungă durată cu diplomă de licență, absolvite anterior aplicării celor 3 cicluri de tip Bologna în specialitatea studiilor funcției de bază sau studii de master, ciclul I de studii universitare în domeniul management sau în specialitatea studiilor funcției de bază;
 3. să fie declaraţi „apt medical” și „apt” la evaluarea psihologică organizată în acest scop, potrivit prevederilor legale instituite în acest sens;
 4. să nu fie sub efectul unei sancţiuni disciplinare sau față de aceștia să nu fie pusă în mișcare acțiunea penală;
 5. să fi obţinut calificativul de cel puţin “Bine” la ultimele două evaluări anuale de serviciu;
 6. să aibă 5 ani vechime în muncă, din care 5 ani vechime în Ministerul Afacerilor Interne;
 7. să aibă cel puțin 5 ani vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei;
 8. să aibă 3 ani vechime în funcții de conducere în unități ale Ministerului Afacerilor Interne;
 9. să aibă gradul necesar pentru ocuparea postului – minim inspector de poliție;
 10. să dețină/să obțină autorizație de acces la informații clasificate din clasa secret de stat, nivel “Strict Secret”.

 

Concursul va consta, conform art. 2738 din Legea nr. 360/2002 privind Statutul polițistului, cu modificările și completările ulterioare și ale art. 23 din Anexa nr. 3 la Ordinul ministrului afacerilor interne nr. 140/2016 privind activitatea de management resurse umane în unitățile de poliție ale M.A.I., cu modificările și completările ulterioare, în susținerea unui interviu structurat pe subiecte profesionale, care se înregistrează audio și/sau video și se va desfășura la sediul Direcției Medicale, din municipiul Bucureşti, str. Mihai-Vodă nr. 17, etaj 6, sector 5, în data de 29.08.2023, după următorul grafic:

– Instructajul candidaților: ora 11:15;

– Desfășurarea interviului pe subiecte profesionale: începând cu ora 11:30;

– Afișarea grilei de apreciere: la finalizarea interviului desfășurat de ultimul candidat;

– Afișarea rezultatelor: după ora 14:00 (orele stabilite sunt estimative, acestea putând suferi modificări în raport de numărul candidaților);

– Perioada limită de depunere a eventualelor contestații (în termen de 24 ore de la afișare (30.08.2023);

– Afișarea rezultatelor analizei eventualelor contestații (01.09.2023);

– Afișarea tabelului cu rezultatele finale ale concursului (29.08.-01.09.2023), în raport de existența/inexistența unor eventuale contestații.

          Verificarea îndeplinirii de către candidați a condițiilor prevăzute în fișa postului referitoare la deținerea cunoștințelor generale cu privire la sistemul de management al Ministerului Afacerilor Interne, legislația muncii, informatică, achiziții publice, sistemul sanitar, contractare, contabilitate, răspundere materială, planificare, execuție financiară, va fi realizată în cadrul probei interviu structurat pe subiecte profesionale.

Cererile de înscriere la concurs (însoțite de curriculum vitae, conform modelelor anexate) vor fi adresate directorului Direcţiei Medicale şi se transmit exclusiv în format electronic, la adresa de e-mail: dm@mai.gov.ro, până la data de 02.08.2023

Candidaților li se va transmite un e-mail de confirmare a primirii cererii de înscriere la concurs de la aceeași adresă, respectiv dm@mai.gov.ro, precizându-se numărul de înregistrare al acesteia.

La solicitarea candidaților, numărul de înregistrare al cererii de înscriere la concurs poate deveni și cod unic de identificarea al acestuia, ca alternativă la prelucrarea datelor personale, urmând a fi folosit pentru identificarea candidatului pe întreaga procedură de concurs.

Dosarele de recrutare se vor transmite exclusiv în format electronic, la adresa de e-mail: dm@mai.gov.ro, până la data de 16.08.2023 și vor cuprinde documentele prevăzute de art. 60 alin. (1) din Anexa nr. 3 la O.m.a.i. nr. 140/2016 privind activitatea de management resurse umane în unitățile de poliție ale M.A.I., cu modificările și completările ulterioare, astfel:

– copii ale actului de identitate și ale documentelor care atestă nivelul și specializarea studiilor impuse de cerințele postului;

– adeverință care conține rezultatul ultimului examen medical de bilanţ eliberată de medicul de unitate;

– declarație de confirmare a cunoașterii și acceptării condițiilor de recrutare (conform modelului anexat);

– adeverință eliberată, ulterior publicării prezentului anunț, de unitatea de proveniență sau după caz, de unitatea care gestionează dosarul personal al candidatului, din care să rezulte  îndeplinirea condițiilor prevăzute la pct. 4, 5, 6, 7, 8, 9 și 10.

          În conformitate cu prevederile art. 61^1 alin. (1) și (2) din Anexa nr. 3 la O.m.a.i. nr. 140/2016 privind activitatea de management resurse umane în unitățile de poliție ale M.A.I., cu modificările și completările ulterioare, documentele solicitate în copie se prezintă în original de către candidatul declarat admis pentru realizarea copiilor de către compartimentul cu sarcini de recrutare în vederea certificării pentru conformitate și semnării de către secretarul comisiei de concurs și de către candidat. Originalul documentelor se restituie candidatului după realizarea copiilor.

Documentele menționate pot fi depuse și în copie legalizată la inițiativa candidatului, situație în care nu se mai realizează copii de către secretarul comisiei de concurs.

În situaţia în care candidatul declarat admis nu prezintă toate documentele solicitate și/sau nu prezintă documentele în original în vederea certificării pentru conformitate a copiilor și/sau în situația în care se constată că documentele prezentate nu sunt autentice, oferta de ocupare a postului se face candidatului clasat pe următorul loc, în ordinea descrescătoare a notelor obţinute. Dacă nu există un alt candidat care să fi obţinut nota necesară pentru a fi declarat «admis» la concurs, se poate organiza un nou concurs, potrivit prevederilor art. 57^1 alin. (5) din Anexa nr. 3 la O.m.a.i. nr. 140/2016 privind activitatea de management resurse umane în unitățile de poliție ale M.A.I., cu modificările și completările ulterioare.

Evaluarea rezultatului la proba interviu pe subiecte profesionale se face cu note de la 1 la 10. Este declarat “admis” candidatul care obține nota cea mai mare şi este notat cu cel puţin nota 7,00.

Eventualele contestații se vor transmite exclusiv în format electronic, la adresa de e-mail: dm@mai.gov.ro, în termen de 24 de ore de la afișarea rezultatelor, iar acestea se soluționează în termen de 2 zile lucrătoare de la expirarea termenului de depunere.

În situaţia în care, la concursul pentru ocuparea postului de conducere vacant, mai mulţi candidaţi obțin aceeaşi notă, este declarat “admis” candidatul care are cea mai mare vechime în specialitatea postului scos la concurs.

În situaţia în care mai mulţi candidaţi au aceeaşi vechime în specialitatea postului scos la concurs, este declarat “admis” candidatul care are cea mai mare vechime în studiile necesare postului scos la concurs.

  Întrucât examinarea psihologică este de competența Centrului de Psihosociologie al M.A.I., data, ora, locul și celelalte detalii vor fi comunicate prin postare pe pagina de Internet a Direcției Medicale: https://www.dm.mai.gov.ro/cariera și la avizierul Direcției Medicale.

Validarea dosarelor: După depunerea dosarelor de recrutare, comisia de concurs va verifica, cu cel puţin 5 zile lucrătoare înaintea probei de concurs, corectitudinea întocmirii dosarelor de recrutare a candidaţilor, respectiv îndeplinirea de către candidaţi a condiţiilor de participare la concurs, urmând a se pronunţa cu privire la validarea/invalidarea acestora.

Lista candidaţilor care nu îndeplinesc condiţiile de participare la concurs, cu precizarea acestora, se afişează pe pagina de Internet a Direcției Medicale: https://www.dm.mai.gov.ro/cariera și la avizierul Direcției Medicale, cu cel puțin 3 zile lucrătoare înainte de desfășurarea probei de concurs.

La concurs pot participa numai candidaţii al căror dosar este complet şi corect întocmit.

În conformitate cu prevederile art. 22 alin. 2 lit. d) din Anexa nr. 3 la O.m.a.i. nr. 140/2016 privind activitatea de management resurse umane în unitățile de poliție ale M.A.I., cu modificările și completările ulterioare, fișa postului scos la concurs poate fi consultată de către candidați, cu respectarea prevederilor legale referitoare la protecția informațiilor clasificate, la sediul Direcției Medicale din municipiul Bucureşti, sector 5, str. Mihai-Vodă nr. 17, etaj 6.

Relaţii suplimentare privind documentele necesare participării la examen/concurs, organizarea și desfășurarea acestuia se pot obține în zilele lucrătoare, între orele 08:00 – 14:00, la numărul de telefon: 021.303.70.80, interior 30.737.

TEMATICA ŞI BIBLIOGRAFIA

TEMATICĂ

 1. Principiile, funcţiile şi componentele procesului managerial;
 2. Managementul organizaţiei. Performanţe manageriale si economice;
 3. Coordonarea – funcţie a managementului;
 4. Controlul – atribut al procesului de management;
 5. Controlul managerial. Standardele de control intern;
 6. Informaţii secrete de serviciu şi secrete de stat; reguli generale privind întocmirea, evidenţa, păstrarea, procesarea, multiplicarea, manipularea, transportul, transmiterea şi distrugerea informaţiilor clasificate;
 7. Finanţele instituţiilor publice. Investiții publice – programe și proiecte de investiții publice;
 8. Modul de organizare și asigurare a structurilor Ministerului Afacerilor Interne care nu dispun de suport logistic propriu;
 9. Disponibilizarea, scoaterea din funcţiune a mijloacelor fixe, valorificarea bunurilor, casarea mijloacelor fixe, declasarea şi casarea unor bunuri în unităţile Ministerului Afacerilor Interne;
 10. Răspunderea materială. Stabilirea și recuperarea pagubelor;
 11. Competențele de elaborare și aprobare a specificațiilor tehnice în procesul de realizare a achizițiilor de produse și servicii în Ministerul Afacerilor Interne;
 12. Procedurile de atribuire a contractelor de achiziții publice;
 13. Organizarea şi efectuarea inventarierii patrimoniului în unităţile Ministerului Afacerilor Interne;
 14. Modul de utilizare a spaţiilor aflate în administrarea Ministerului Afacerilor Interne;
 15. Principiile organizării evidenței de cadastru în Ministerul Afacerilor Interne;
 16. Autorizarea lucrărilor de construcții;
 17. Conținutul-cadru al proiectului pentru autorizarea executării lucrărilor de construcții
 18. Codul de etică şi deontologie al poliţistului;
 19. Acordarea asistenței medicale în rețeaua sanitară a Ministerului Afacerilor Interne – dispoziții și cadrul general;
 20. Finanţarea unităţilor sanitare din sistemul de apărare, ordine publică, siguranţă naţională şi autoritate judecătorească;
 21. Amenințări și vulnerabilități ale sistemelor informatice și de comunicații;
 22. Protecția informațiilor în sistemele informatice și de comunicații;
 23. Activităţile de analiză a postului şi întocmire a fişei postului;
 24. Organizarea și desfășurarea activității de primire, evidență, examinare și soluționare a petițiilor;
 25. Drepturile, îndatoririle și restrângerea exercițiului unor drepturi sau libertăți ale polițistului.

BIBLIOGRAFIE

 1. Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice;
 2. Legea nr. 500/2002 privind finanţele publice;
 3. Legea nr. 7/1996 a cadastrului şi a publicităţii imobiliare;
 4. Legea nr. 10/1995 privind calitatea în construcţii;
 5. Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii;
 6. Legea nr. 360/2002 privind Statutul poliţistului (Cap. III. Drepturile, îndatoririle şi restrângerea exerciţiului unor drepturi sau libertăţi ale poliţistului);
 7. G. nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziţie publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice;
 8. G. nr. 907/2016 privind etapele de elaborare şi conţinutul-cadru al documentaţiilor aferente obiectivelor/proiectelor de investiţii finanţate din fondurile publice;
 9. G. nr. 991/2005 pentru aprobarea Codului de etică și deontologie al polițistului;
 10. G. nr. 585/2002 pentru aprobarea Standardelor naţionale de protecţie a informaţiilor clasificate în România;
 11. G. nr. 781/2002 privind protecţia informaţiilor secret de serviciu;
 12. U.G. nr. 111/2006 privind finanţarea unor proiecte de investiţii care necesită o perioadă mai lungă de un an până la finalizare;
 13. G. nr. 584/2005 privind stabilirea activităţilor specifice şi a finanţării unităţilor sanitare din sistemul de apărare, ordine publică şi siguranţă naţională, precum şi a unităţilor sanitare din reţeaua ministerului justiţiei;
 14. m.a.i nr. 516/2003 privind acordarea asistenţei medicale în reţeaua sanitară a Ministerului Afacerilor Interne (Cap. I , Cap. II-Secțiunea 1);
 15. m.a.i. nr. 140/2016 privind activitatea de management resurse umane în unităţile de poliţie ale Ministerului Afacerilor Interne (anexa nr. 1, anexa nr. 12, anexa nr. 14);
 16. m.a.i. nr. 33/2020 privind activitățile de soluționare a petițiilor, primire în audiență și consiliere a cetățenilor în Ministerul Afacerilor Interne;
 17. m.a.i. nr. 810/2005 pentru aprobarea normelor de aplicare a standardelor naționale de protecție a informațiilor clasificate în sistemele informatice și de comunicații – INFOSEC în instituțiile Ministerului Afacerilor Interne;
 18. s.g.g. nr. 600/2018 pentru aprobarea Codului controlului intern managerial al entităţilor publice;
 19. m.a.i. nr. 231/2012 pentru aprobarea Normelor metodologice privind organizarea şi efectuarea inventarierii patrimoniului în unităţile Ministerului Afacerilor Interne;
 20. m.a.i. nr. 243/2011 pentru aprobarea Normelor metodologice privind utilizarea unor spaţii aflate în administrarea Ministerului Afacerilor Interne;
 21. m.a.i. nr. 29/2011 privind competenţele de achiziţie a produselor şi serviciilor în Ministerul Afacerilor Interne;
 22. m.i.r.a. nr. 521/2008 privind asigurarea structurilor Ministerului Afacerilor Interne care nu dispun de suport logistic propriu;
 23. m.a.i. nr. 114/2013 privind răspunderea materială a personalului pentru pagubele produse Ministerului Afacerilor Interne;
 24. m.a.i. nr. 167/2009 privind scoaterea din funcţiune, valorificarea şi casarea bunurilor în unităţile Ministerului Afacerilor Interne;
 25. m.i.r.a. nr. 549/2008 privind organizarea cadastrului pentru structurile din Ministerul Afacerilor Interne;
 26. Management organizaţional în domeniul ordinii publice – gl. dv. prof. univ. Dr. Costică Voicu, gl. dv. conf. Univ. Dr. Florin Sandu, Editura Ministerului de Interne, 2001, vol. I și vol. II.

NOTĂ:

Candidații vor avea în vedere legislația cu modificările și completările intervenite până în ziua publicării anunţului.

Actele normative care nu sunt publicate în Monitorul Oficial pot fi consultate de către candidați la sediul Direcției Medicale din municipiul București, sector 5, str. Mihai Vodă nr. 17, etaj 6.

Anunț – text integral – descarcă fișier în format pdf

Cerere înscriere concurs – descarcă fișier în format pdf

Declaraţie de confirmare a cunoaşterii şi acceptării condiţiilor de recrutare – descarcă fișier în format pdf

Curriculum vitae – descarcă fișier în format doc

Anunț testare psihologică – descarcă fișier pdfUpdate 04.08.2023

Tabel nominal cu rezultate concurs Dir. adj. poz. 3 SCAI – descarcă fișier pdfUpdate 29.08.2023

Tabel nominal cu rezultate finale concurs Dir. adj. poz. 3 SCAI – descarcă fișier pdfUpdate 30.08.2023

 


Alte articole:
Sari la conținut