PLAN DE MĂSURI PRIVIND STAREA DE SĂNĂTATE A PERSONALULUI M.A.I., SIGURANŢA ALIMENTELOR ȘI SĂNĂTATEA ANIMALELOR DE SERVICIU, PENTRU PERIOADA DE VARĂ CU TEMPERATURI CANICULARE

    PLAN DE MĂSURI

PRIVIND STAREA DE SĂNĂTATE A PERSONALULUI M.A.I.,

SIGURANŢA ALIMENTELOR ȘI SĂNĂTATEA ANIMALELOR DE SERVICIU,

PENTRU PERIOADA DE VARĂ CU TEMPERATURI CANICULARE

  În conformitate cu:

 • U.G. nr. 99 din 29 iunie 2000, privind măsurile ce pot fi aplicate în perioadele cu temperaturi extreme pentru protecţia persoanelor încadrate în muncă;
 • G. nr. 580 din 06.07.2000 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor O.U.G. nr. 99/2000 privind măsurile ce pot fi aplicate în perioadele cu temperaturi extreme pentru protecţia persoanelor încadrate în muncă;
 • M.A.I. nr. 563/ 2003 privind exercitarea inspecţiei sanitare şi inspecţiei sanitare veterinare în unităţile M.A.I.;
 • M.A.I. nr. 562/2003, privind asigurarea activităţii sanitare veterinare în unităţile M.A.I.;
 • Instrucțiunile ministrului administrației și internelor nr. 636/2005 privind producerea şi folosirea animalelor de serviciu în structurile M.A.I.,

Direcţia Medicală recomandă adoptarea următoarelor măsuri specifice de prevenire şi limitare a apariţiei unor evenimente negative privind starea de sănătate a personalului M.A.I. și a animalelor de serviciu, după cum urmează:

A. STAREA DE SĂNĂTATE A PERSONALULUI M.A.I.

 Prevenirea apariţiei, în rândul personalului M.A.I., a unor afecţiuni legate de expunerea la temperaturi foarte ridicate, prin asigurarea unei hidratări corespunzătoare (apă minerală câte 2-4 litri/persoană/schimb), asigurarea echipamentului individual de protecţie adecvat, asigurarea condiţiilor pentru efectuarea duşurilor.

 • Ameliorarea condiţiilor de muncă în locurile de muncă cu condiţii grele, (conform OUG 99/2000), prin reducerea intensităţii și ritmului de lucru, asigurarea ventilaţiei la locurile de muncă, alternarea efortului dinamic cu cel static, alternarea perioadelor de lucru cu perioadele de repaus în locuri umbrite, cu curenţi de aer sau climatizate;
 • Pentru personalul care prezintă afecţiuni cu contraindicaţii privind munca la temperaturi ridicate extreme, se va avea în vedere trecerea temporară în alte locuri de muncă sau reducerea programului de lucru, în funcţie de specificul unităţii;
 • Verificarea condiţiilor de asigurare a aprovizionării cu apă potabilă, acordându-se o atenţie sporită controlului calităţii apei provenite din surse proprii;
 • Asigurarea unor rezerve de apă potabilă  la nivelul unităţilor;
 • Respectarea legislaţiei în vigoare (O.M.S. nr. 119/2014), privind condiţiile de amenajare şi funcţionare a bazinelor de înot/piscinelor, pentru unităţile care deţin în exploatare asemenea zone;
 • Respectarea prevederilor privind colectarea, depozitarea si evacuarea deşeurilor menajere, cu respectarea periodicităţii de ridicare a acestora.

B. SIGURANȚA ALIMENTELOR

Având în vedere că în perioadele caniculare creşte riscul apariţiei de toxiinfecţii alimentare, unitățile M.A.I. care achiziţionează, produc, transportă, depozitează şi valorifică produse alimentare de origine animală şi non animală cât și cadrele M.A.I., vor respecta următoarele:

 • toate unităţile care achiziţionează, produc, transportă, depozitează şi valorifică produse alimentare de origine animală şi non animală îşi vor desfăşura activitatea în spaţii autorizate sanitar şi sanitar veterinar;
 • personalul care lucrează în unităţile de alimentaţie colectivă, supuse controlului sanitar şi sanitar veterinar, va deţine obligatoriu carnete de sănătate completate cu rezultatele controlului medical periodic, conform circularei Direcției Medicale nr. 4120451/14.05.2015. Se va monitoriza și verifica permanent starea de sanătate a personalului din blocul alimentar și a personalului care asigură curățenia si se va interzice accesul celor care prezinta simptome respiratorii specifice unor boli pulmonare sau semne specifice altor boli transmisibile; de asemenea, se va trimite la domiciliu  personalul căruia, în timpul programului de lucru, îi apar simptome respiratorii specifice. Se va limita numărul de persoane care lucrează pe circuitul funcțional de producție și servire.
 • aprovizionarea cu produse alimentare de origine animală şi non animală se va face din unităţi autorizate şi supuse controlului sanitar veterinar şi pentru siguranţa alimentelor, şi vor fi însoţite de documente sanitare veterinare (declaraţii de conformitate şi certificate de calitate) care să ateste originea, calitatea şi salubritatea produselor. În funcţie de categoria de produse alimentare conform legislaţiei, vor exista Buletine de Analiză (de autocontrol) emise de către laboratoarele centrale, zonale sau judeţene autorizate sau ale autorităţii sanitar veterinare şi pentru siguranţa alimentelor, pe raza cărora îşi desfăşoară activitatea unitaţile furnizoare de alimente;
 • transportul produselor alimentare de origine animală şi non animală se va face cu mijloace de transport autorizate sanitar veterinar, dotate corespunzător, care să asigure temperatura în funcție de alimentele transportate şi folosite în scopul pentru care acestea au fost autorizate; Se interzice transportul produselor alimentare, în cazul neasigurării temperaturilor adecvate pentru menţinerea lanţului frigorific. De asemenea, mijloacele de transport vor fi dezinfectate după fiecare transport de alimente.
 • depozitarea produselor alimentare de origine animală şi non animală, se va face în spaţii special amenajate, autorizate sanitar şi sanitar veterinar, pe categorii de sortimente, cu respectarea normelor sanitare şi sanitare veterinare privind condiţiile de depozitare, și de microclimat, cu respectarea termenelor de valabilitate. Alimentele care urmează a fi depozitate în frigider trebuie să fie ambalate separat şi menţinute în decursul perioadei de valabilitate, la temperaturile indicate pe ambalaj;
 • spaţiile frigorifice vor fi întreţinute şi se vor afla în stare corespunzătoare de funcţionare, vor fi dotate cu termometre şi grafice pentru înregistrarea temperaturii zilnice;
 • alimentele de origine animală trebuie păstrate obligatoriu în spații frigorifice astfel: carnea refrigerata, laptele, produsele din lapte şi ouăle la o temperatura de refrigerare de preferinţă între 0 şi 4˚C şi separat în funcţie de categoria de produs, iar carnea congelată la o temperatură cât mai scăzută, respectiv sub -12˚C. Produsele care au fost decongelate nu se recongelează pentru a fi ulterior preparate sau consumate. Alimentele gătite trebuie păstrate în recipiente acoperite. Alimentele alterate trebuie îndepărtate, pentru că sunt o sursă de contaminare pentru celelalte alimente. Fructele şi legumele trebuie spălate bine înainte de a le consuma.
 • toate produsele alimentare de origine animală achiziţionate vor fi etichetate conform normelor; eticheta va cuprinde informaţii legate de: unitatea producătoare, data fabricaţiei, compoziţia şi termenul de valabilitate;
 • se vor respecta prevederile referitoare la obligativitatea recoltării şi păstrării probelor de alimente timp de 48 ore într-un spaţiu frigorific special destinat acestui scop, conform normelor în vigoare;
 • manipularea produselor alimentare de origine animală şi non animală, se va face numai de personal calificat, echipat corespunzător. Personalul va avea carnete de sănătate completate la zi cu analize specifice pentru blocul alimentar, conform circularei Direcției Medicale nr. 4120451/14.05.2015;
 • adaptarea meniurilor se va face obligatoriu în funcţie de sezon, cu respectarea intervalului de timp de la preparare până la servirea alimentelor şi de condiţiile de depozitare, prelucrare şi transport al preparatelor alimentare către unităţile de desfacere. Meniurile vor fi avizate de personalul medical care asigură asistenţa medicală la nivelul acestor unităţi.
 • se interzice expunerea la vânzare a produselor de origine animală în locuri şi spaţii care nu asigură temperaturi adecvate şi condiţii de igienă corespunzătoare.
 • se vor asigura cantităţi suficiente de materiale și substanțe pentru efectuarea curăţeniei si a dezinfecției, necesare pentru desfășurarea activității (materiale si substante pentru igienizare: lavete, bureti, prosoape de unica folosinţă etc., produse biocide).
 • factorii cu responsabilităţi pe linie de logistică din unităţile care au ca obiect de activitate achiziţionarea, prelucrarea, transportul, depozitarea şi valorificarea produselor alimentare de origine animală şi non animală, vor asigura efectuarea activităţilor D.D.D., cu firme autorizate şi specializate în acest sens, conform legislaţiei sanitare şi sanitare veterinare în vigoare, de asemenea vor efectua monitorizarea permanentă pe toata durata sezonului cald, a respectării prevederilor legislaţiei actuale în ceea ce priveşte desfăşurarea procesului de hrănire a cadrelor.
 • inspectorii sanitari si sanitari veterinari își vor intensifica acțiunile de control privind condiţiile de manipulare, depozitare şi transport ale produselor de origine animală şi în mod special, a produselor perisabile (carne preparată şi carne tocată, peşte, ouă, lapte şi produse din lapte).

C. SĂNĂTATEA ANIMALELOR DE SERVICIU

Unitățile M.A.I. deţinătoare de animale de serviciu, au obligaţia de a respecta  urmatoarele măsuri:

 • ofiţerii cu responsabilităţi pe linia animalelor de serviciu vor instrui, cu ocazia convocărilor lunare, personalul deţinător de animale de serviciu, cu privire la transportul şi folosirea acestora pe perioada sezonului cald, adesea cu temperaturi caniculare;
 • transportul câinilor de serviciu se va face conform secţiunii 4, art. 79 din I.m.a.i. nr. 636/2005 și Procedurii de sistem privind îngrijirea câinilor de serviciu din dotarea structurilor M.A.I. –P.S.- 027/2014, pct. 5.5 -Transportul Câinilor de serviciu.
 • transportul animalelor de serviciu trebuie efectuat astfel încât acestea să nu fie ţinute excesiv în vehicul, expuse în mod direct şi pe o perioadă îndelungată la radiaţiile ultraviolete şi la temperaturi ridicate.Înainte de a pleca la drum se face verificarea condiţiilor de microclimat oferite de mijlocul de transport, dacă sunt adecvate şi asigurate pe întreaga durată a transportului.
 • transportul câinilor de serviciu la Centrul Chinologic “Dr. Aurel Greblea” Sibiu, se va face numai cu mijloace de transport autorizate și însoțit de certificate sanitare veterinare de transport, eliberate de către medicii veterinari oficiali inspectori de stat din reţeaua M.A.I. care deservesc unităţile deţinătoare de câini serviciu, din care să rezulte starea de sănătate a animalelor, acţiunile de profilaxie obligatorie efectuate (vaccinări polivalente, antirabice, deparazitări interne, externe, etc.) şi tipul de mijloc de transport folosit.
 • respectarea Instrucţiunilor M.A.I. nr. 636 din 09.05.2005, privind producerea şi folosirea animalelor de serviciu în structurile M.A.I., respectiv a art. 74 lit. i) şi a art.156, conform cărora “animalele de serviciu (câini şi cai) nu pot fi folosite în situaţia în care temperaturile urcă peste 30˚C”;
 • adăposturile animalelor de serviciu, vor asigura conditii de microclimat corespunzatoare categoriilor de varstă și stării fiziologice ale animalelor oferind protecţie faţă de acţiunea directă a razelor ultraviolete nocive.Se va asigura apă potabilă proaspătă la discreție și hrană în cantități suficiente și de bună calitate.În cazul în care animalele de serviciu sunt ţinute afară, este important să se asigure o sursă de apă potabilă permanentă, precum şi adăpost corespunzător împotriva razelor solare.
 • la orice modificare suspectă a stării de sănătate a animalelor de serviciu precum şi la aparitia unor modificări comportamentale, deţinătorul are obligatia să anunţe urgent medicul veterinar oficial de zonă ce deservește unitatea M.A.I. respectivă.
 • conform m.a.i. nr. 636/2005 nr. 636 din 09.05.2005, privind producerea şi folosirea animalelor de serviciu în structurile M.A.I., art. 82 alin (3) lit e, “Imputarea contravalorii câinilor de serviciu cu ocazia morţii acestora se face celor vinovaţi în cazuri de  înregistrare a unor mortalităţi datorate insolaţiei”.
 • toate unităţile MAI deţinătoare de animale de serviciu, au obligaţia legală de a lua toate măsurile necesare astfel încât să asigure, cel puţin standarde minime privitoare la bunăstarea animalelor deţinute.
 • medicii veterinari oficiali inspectori de stat, precum şi personalul cu atribuţii în domeniu din cadrul unităţilor deţinătoare de animale de serviciu, vor verifica modul în care se asigură cazarea animalelor de serviciu, hrănirea şi asigurarea permanentă a apei potabile proaspete în această perioadă.

Alte articole:
Sari la conținut