O.M.A.I. 203/2006

ORDIN nr. 203 din 14 decembrie 2016

pentru aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Direcţiei medicale

EMITENT ·  MINISTERUL AFACERILOR INTERNE

Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 1062 din 29 decembrie 2016

Data intrării în vigoare 29-12-2016

Formă consolidată valabilă la data 03-11-2020

Prezenta formă consolidată este valabilă începând cu data de 25-02-2020 până la data de 03-11-2020

Notă CTCE Forma consolidată a ORDINULUI nr. 203 din 14 decembrie 2016, publicat în Monitorul Oficial nr. 1062 din 29 decembrie 2016, la data de 03 Noiembrie 2020 este realizată prin includerea modificărilor și completărilor aduse de: ORDINUL nr. 32 din 21 februarie 2020.

Conţinutul acestui act aparţine exclusiv S.C. Centrul Teritorial de Calcul Electronic S.A. Piatra-Neamţ şi nu este un document cu caracter oficial, fiind destinat informării utilizatorilor.

Având în vedere prevederile art. 12 alin. (3) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 30/2007 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Afacerilor Interne, aprobată cu modificări prin Legea nr. 15/2008, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale Hotărârii Guvernului nr. 416/2007 privind structura organizatorică şi efectivele Ministerului Afacerilor Interne, cu modificările şi completările ulterioare,în temeiul art. 7 alin. (5) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 30/2007 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Afacerilor Interne, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 15/2008, cu modificările şi completările ulterioare,

ministrul afacerilor interne emite următorul ordin:

Articolul 1

Se aprobă Regulamentul de organizare şi funcţionare a Direcţiei medicale, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Articolul 2

La data intrării în vigoare a prezentului ordin, Ordinul ministrului afacerilor interne nr. 176/2013 pentru aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Direcţiei medicale, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 24 din 13 ianuarie 2014, cu modificările şi completările ulterioare, se abrogă.

Articolul 3

Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

 Ministrul afacerilor interne,

 Ioan-Dragoş Tudorache

Bucureşti, 14 decembrie 2016.

Nr. 203.

ANEXĂ

REGULAMENT din 14 decembrie 2016

de organizare şi funcţionare a Direcţiei medicale

Notă

Aprobat prin ORDINUL nr. 203 din 14 decembrie 2016 publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1062 din 29 decembrie 2016.

Notă CTCE Forma consolidată a REGULAMENTULUI din 14 decembrie 2016, publicat în Monitorul Oficial nr. 1.062 din 29 decembrie 2016, la data de 03 Noiembrie 2020 este realizată prin includerea modificărilor și completărilor aduse de: ORDINUL nr. 32 din 21 februarie 2020.

Conţinutul acestui act aparţine exclusiv S.C. Centrul Teritorial de Calcul Electronic S.A. Piatra-Neamţ şi nu este un document cu caracter oficial, fiind destinat informării utilizatorilor.

Capitolul I

Dispoziţii generale

Articolul 1

Direcţia medicală este organizată şi funcţionează în conformitate cu prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 30/2007 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Afacerilor Interne, aprobată cu modificări prin Legea nr. 15/2008, cu modificările şi completările ulterioare, ale Hotărârii Guvernului nr. 416/2007 privind structura organizatorică şi efectivele Ministerului Afacerilor Interne, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale prezentului regulament.

Articolul 2

(1)Direcţia medicală, denumită în continuare DM, este unitatea centrală, fără personalitate juridică, care asigură organizarea, coordonarea, îndrumarea şi controlul activităţii medico-sanitare umane şi veterinare în unităţile Ministerului Afacerilor Interne, denumit în continuare MAI, în scopul asigurării sănătăţii, menţinerii capacităţii de efort a efectivelor, creşterii calităţii serviciilor medicale şi de recuperare medicală a personalului MAI.

(2)DM face parte din structura aparatului central al MAI şi este coordonată de secretarul de stat, şef al Departamentului pentru Situaţii de Urgenţă.

(3) DM îndeplineşte atribuţiile care revin direcţiilor de sănătate publice judeţene şi a municipiului Bucureşti, pentru MAI.

La data de 25-02-2020 Articolul 2 din Capitolul I a fost completat de Punctul 1, Articolul I din ORDINUL nr. 32 din 21 februarie 2020, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 152 din 25 februarie 2020

Articolul 3

În exercitarea atribuţiilor sale specifice, DM aplică strategia şi politica sanitară şi sanitar-veterinară a Guvernului în domeniul asigurării sănătăţii efectivelor şi al continuării procesului de reformă şi modernizare a reţelei sanitare proprii.

Articolul 4

DM este unitate finanţată integral de la bugetul de stat.

Capitolul II

Organizarea DM

Articolul 5

(1)DM are următoarea structură organizatorică:

a)Conducerea DM;

b)Biroul metodologie;

c)Biroul control;

d)Serviciul resurse umane;

e)Biroul medicina muncii şi expertiză medico-militară;

f)Serviciul asistenţă medicală, farmaceutic, aparatură medicală;

g)Serviciul sănătate publică, autorizări şi coordonare sanitară centre de reţinere şi arestare preventivă;

h)Biroul inspecţie sanitară şi sanitar-veterinară;

i)Serviciul tehnologia informaţiei, monitorizare, evidenţă asistaţi şi statistică medicală;

j)Compartimentul management stări excepţionale;

La data de 25-02-2020 Litera j) din Alineatul (1) , Articolul 5 , Capitolul II a fost modificată de Punctul 2, Articolul I din ORDINUL nr. 32 din 21 februarie 2020, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 152 din 25 februarie 2020

k)Structura de securitate;

l)Compartimentul secretariat, documente clasificate şi relaţii cu publicul.

(2)Organigrama DM este prevăzută în anexa nr. 1.

Articolul 6

(1)În îndeplinirea atribuţiilor sale, DM cooperează în domeniul specific activităţii sale cu toate unităţile centrale şi teritoriale ale MAI, cu unităţi sanitare şi farmaceutice subordonate Ministerului Sănătăţii, denumit în continuare MS, cu structurile medicale din sistemul de apărare, ordine publică, siguranţă naţională şi al autorităţii judecătoreşti, cu institute, colegii, agenţii, asociaţii şi operatori economici, în condiţiile legii.

(2)Diagrama principalelor relaţii ale DM este prevăzută în anexa nr. 2.

Articolul 7

Activitatea desfăşurată de DM în vederea atingerii obiectivelor propuse are la bază relaţii de autoritate ierarhice şi funcţionale, de cooperare, de coordonare şi de control, potrivit atribuţiilor stabilite pentru fiecare structură în parte.

Articolul 8

(1)Relaţiile de autoritate ierarhice se stabilesc între:

a)conducerea DM şi structurile aparatului propriu şi unităţile medicale subordonate acesteia în scopul menţinerii, păstrării şi perfecţionării stării de funcţionalitate a sistemului relaţional intern al DM;

b)şefii structurilor DM şi personalul subordonat.

(2)Relaţiile de autoritate funcţională se stabilesc în cadrul structurilor care nu sunt prevăzute cu funcţii de conducere, între personalul cu funcţia cea mai mare, denumit în continuare ofiţeri desemnaţi, şi personalul structurii.

Articolul 9

Relaţiile de cooperare se stabilesc între structurile componente ale DM pentru îndeplinirea sarcinilor specifice în vederea integrării obiectivelor parţiale în ansamblul misiunilor DM.

Articolul 10

Relaţiile de coordonare se stabilesc între structurile componente ale DM şi unităţile medicale subordonate acesteia, potrivit liniei de muncă specifice date în competenţa fiecărei structuri, după cum urmează:

a)sincronizarea şi desfăşurarea unitară a activităţii structurilor subordonate;

b)direcţionarea structurilor subordonate în ceea ce priveşte aplicarea legislaţiei specifice, precum şi a procedurilor stabilite prin normele interne de muncă ori regulamentele de organizare şi funcţionare;

c)optimizarea tuturor activităţilor în scopul îndeplinirii obiectivelor propuse, prin utilizarea raţională şi valorificarea tuturor resurselor, inclusiv a celor umane;

d)verificarea îndeplinirii de către structurile subordonate a atribuţiilor specifice, potrivit liniilor de muncă.

Articolul 11

Activitatea de control este atributul conducerii DM şi se realizează direct sau prin intermediul Biroului control, având posibilitatea de a angrena/solicita personal specializat din cadrul DM, pe linii specifice de muncă.

Articolul 12

La nivelul DM, în sprijinul activităţii manageriale, sunt constituite prin dispoziţia de zi pe unitate şi funcţionează comisii ale căror structură şi obiect de activitate sunt stabilite conform prevederilor legale.

Capitolul III

Atribuţiile DM

Articolul 13

DM planifică, organizează, conduce, coordonează şi controlează activitatea tuturor unităţilor medicale subordonate, asigură cooperarea şi colaborarea cu celelalte instituţii ale statului, organisme şi organizaţii guvernamentale şi neguvernamentale din ţară şi din străinătate şi execută orice alte atribuţii date în competenţă în condiţiile legii.

Articolul 14

Principalele atribuţii ale DM sunt următoarele:

a)aplică strategia Guvernului României, a MAI şi a MS în domeniul asigurării sănătăţii personalului asistat, asigură o concepţie şi o strategie unitară de sănătate;

b)coordonează, organizează şi asigură asistenţa medicală pentru cadrele MAI şi celelalte categorii de asiguraţi, prin reţeaua sanitară proprie, având ca principal scop consolidarea stării de sănătate a efectivelor, în vederea îndeplinirii misiunilor încredinţate;

c)organizează, coordonează şi controlează aplicarea măsurilor stabilite în domeniul specific de activitate;

d)organizează, coordonează şi controlează toate activităţile în domeniul sănătăţii publice desfăşurate prin unităţile subordonate şi în toate unităţile MAI;

e)elaborează şi promovează proiecte de acte normative privind activitatea sanitară din reţeaua MAI;

f)evaluează anual sau ori de câte ori este nevoie, pe baza rapoartelor statistice medicale, starea de sănătate a efectivelor MAI, factorii de risc specifici care o influenţează şi stabileşte măsurile ce se impun pentru rezolvarea corespunzătoare a situaţiilor semnalate;

g)implementează programe de sănătate menite să reducă morbiditatea, mortalitatea şi incapacitatea temporară de muncă a personalului;

h)coordonează întreaga activitate de profil a comisiilor de expertiză de pe lângă Spitalul de Urgenţă “Prof. dr. Dimitrie Gerota” Bucureşti şi Spitalul Clinic de Urgenţă “Avram Iancu” Oradea, analizează propunerile privind aptitudinea medicală şi încadrarea în grade de invaliditate făcute de către comisiile de expertiză medico-militară de pe lângă spitalele din sistemul de apărare, ordine publică, siguranţă naţională şi al autorităţii judecătoreşti;

i)stabileşte situaţia medico-militară a personalului activ sau în rezervă prin Comisia centrală de expertiză medico-militară a MAI;

j)propune măsuri de recuperare medicală a personalului MAI în instituţiile proprii de profil şi/sau ale MS;

k)selecţionează şi gestionează resursele umane proprii, urmăreşte asigurarea pregătirii continue şi de specialitate, securitatea şi sănătatea în muncă a personalului, asigurarea acordării drepturilor de personal;

l)coordonează şi organizează managementul serviciilor de sănătate ocupaţională şi colaborează cu alte structuri la elaborarea măsurilor necesare în vederea implementării programelor proprii de sănătate ocupaţională în MAI;

m)supraveghează bolile transmisibile din MAI, intervenind, după caz, în focarele de boli infecţioase semnalate;

n)organizează, coordonează, îndrumă şi monitorizează întreaga activitate sanitar-veterinară desfăşurată de către medicii veterinari oficiali din reţeaua MAI pe linia siguranţei alimentelor şi a sănătăţii animalelor de serviciu din dotarea MAI, precum şi activitatea sanitar-veterinară şi pentru siguranţa alimentelor ce se desfăşoară în toate unităţile MAI deţinătoare de animale de serviciu sau cele care achiziţionează, depozitează, procesează şi comercializează produse alimentare de origine animală şi nonanimală;

o)coordonează, monitorizează şi îndrumă întreaga activitate de inspecţie sanitară şi sanitar-veterinară desfăşurată de către medicii inspectori de stat şi medicii veterinari oficiali din reţeaua MAI, în toate unităţile MAI supuse autorizării/înregistrării şi controlului sanitar, sanitar-veterinar şi pentru siguranţa alimentelor, precum şi în toate unităţile deţinătoare de animale de serviciu;

p)avizează şi autorizează sanitar şi sanitar-veterinar toate obiectivele MAI şi avizează retragerea autorizaţiei sanitare de funcţionare pentru obiectivele în care se constată încălcarea legislaţiei sanitare şi sanitar-veterinare;

q)adaptează şi implementează prevederile specifice legislaţiei în domeniul sanitar-veterinar, al siguranţei alimentelor şi inspecţiei sanitar-veterinare la particularităţile MAI, elaborând proiecte de ordine ale ministrului afacerilor interne şi dispoziţii ale directorului DM;

r)analizează şi soluţionează cererile, sesizările şi rapoartele adresate diferitelor eşaloane cu problematică medico-sanitară;

s)aplică strategia Guvernului, a MAI şi a Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor, denumită în continuare A.N.S.V.S.A., în domeniul legislaţiei sanitar-veterinare, controlează şi verifică respectarea prevederilor legislaţiei sanitar-veterinare în vigoare în toate unităţile MAI, privind supravegherea, profilaxia şi combaterea bolilor la animale, prevenirea transmiterii de boli de la animale la om şi protecţia mediului, precum şi salubritatea şi igiena produselor alimentare de origine animală;

t)elaborează strategia de dotare cu aparatură medicală a unităţilor din reţeaua sanitară proprie;

La data de 25-02-2020 Litera t) din Articolul 14 , Capitolul III a fost modificată de Punctul 3, Articolul I din ORDINUL nr. 32 din 21 februarie 2020, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 152 din 25 februarie 2020

u)colaborează cu colegiile medicilor, farmaciştilor şi medicilor veterinari din România, prin reprezentanţii săi în structurile centrale de conducere ale acestor organizaţii profesionale;

v)promovează şi susţine interesele MAI şi ale asistaţilor proprii, prin personalul care face parte din Consiliul de administraţie al Casei Asigurărilor de Sănătate a Apărării, Ordinii Publice, Siguranţei Naţionale şi Autorităţii Judecătoreşti, denumită în continuare CASAOPSNAJ, şi din Ordinul Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România, denumit în continuare O.A.M.G.M.A.M.R.;

w)ia măsuri, pe linia asigurării medicale la mobilizare sau în situaţii deosebite, de achiziţionare, depozitare şi împrospătare, în funcţie de fondurile bugetare alocate, a unui stoc cu aparatură, instrumentar, medicamente, produse biologice, biocide şi materiale consumabile de uz medical, în colaborare cu Direcţia generală management operaţional şi celelalte structuri ale MAI cu atribuţii la mobilizare sau în situaţii deosebite;

x)preia în subordine, la mobilizare, după constituire, spitalele militare de rezervă şi punctele medicale mobile de prim ajutor şi triaj ale acestora;

y)pune în aplicare şi verifică, prin structura de securitate, respectarea la nivelul aparatului propriu a prevederilor legale în domeniul gestionării informaţiilor clasificate;

z)execută, potrivit competenţelor, activităţi de control, sprijin şi îndrumare la unităţile medicale subordonate, potrivit planului propriu stabilit sau la ordinul conducerii MAI, în colaborare cu alte structuri de specialitate, în unităţile nominalizate;

  1. aa) desfăşoară activităţi de implementare a standardelor de control intern/managerial şi dezvoltare a sistemului de control intern/managerial prin aplicarea Concepţiei privind dezvoltarea sistemelor de control intern/managerial în cadrul MAI.

ab)analizează, la nevoie şi conform competenţelor, profilul, structura şi normele de organizare şi funcţionare ale unităţilor sanitare din cadrul MAI.

La data de 25-02-2020 Articolul 14 din Capitolul III a fost completat de Punctul 4, Articolul I din ORDINUL nr. 32 din 21 februarie 2020, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 152 din 25 februarie 2020

Capitolul IV

Conducerea DM

Articolul 15

Conducerea DM este asigurată de un director şi de 2 directori adjuncţi.

Articolul 16

(1)Directorul DM este şef direct al întregului personal din subordine, conduce activitatea unităţii şi o reprezintă în relaţiile cu conducerea MAI, unităţile aparatului central, inspectoratele generale, cu celelalte unităţi ale MAI, cu alte instituţii, organisme, autorităţi şi unităţi militare şi civile din ţară şi străinătate, în limitele competenţelor.

(2)În baza şi executarea actelor normative de nivel superior, a ordinelor şi instrucţiunilor ministrului afacerilor interne şi a dispoziţiilor secretarilor de stat şi secretarului general, emise conform competenţelor, directorul emite dispoziţii obligatorii pentru personalul din subordine.

(3)Directorul poate delega, prin dispoziţie, în condiţiile legii, atribuţii din competenţa sa directorilor adjuncţi sau altor persoane din subordine.

Articolul 17

(1)Directorul DM se subordonează direct ministrului afacerilor interne şi nemijlocit secretarului de stat, şeful Departamentului pentru Situaţii de Urgenţă, şi răspunde de întreaga activitate a DM.

(2)Directorul DM este membru în Colegiul MAI, Consiliul de supraveghere a înzestrării şi în Comisia de standardizare şi interoperabilitate.

(3)Pe linie operativă, directorul DM se subordonează şefului Grupei operative a MAI din zona de operaţii în care sunt angajate în misiuni efectivele MAI.

Articolul 18

Directorii adjuncţi se subordonează nemijlocit directorului DM şi răspund de organizarea şi desfăşurarea în bune condiţii a tuturor activităţilor în cadrul serviciilor, birourilor şi compartimentelor pe care le coordonează, potrivit fişelor posturilor.

Articolul 19

(1)Conducerea serviciilor şi birourilor se exercită de către şefii acestora, iar în lipsa lor, de către persoanele desemnate în acest sens.

(2)Şefii de serviciu/birou, precum şi ofiţerii desemnaţi pentru gestionarea desfăşurării activităţii compartimentelor subordonate nemijlocit conducerii DM răspund de soluţionarea operativă, corectă şi legală a lucrărilor instrumentate, potrivit competenţelor.

(3)Îndrumarea de specialitate a serviciilor, birourilor, compartimentelor şi a personalului se realizează de conducerea DM şi de şefii acestora.

Articolul 20

(1)DM îşi organizează activităţile în baza planului anual de activităţi aprobat de secretarul de stat, şef al Departamentului pentru Situaţii de Urgenţă.

(2)Directorul DM prezintă, la ordin, rapoarte, analize şi informări conducerii şi Colegiului MAI.

Articolul 21

Conducerea DM, împreună cu şefii de serviciu/birou, ofiţerii desemnaţi care gestionează desfăşurarea activităţii compartimentelor subordonate nemijlocit/direct conducerii DM şi şefii unităţilor subordonate nemijlocit, analizează săptămânal, lunar sau ori de câte ori situaţia o impune principalele probleme privind acordarea asistenţei medicale, asigurarea şi gestionarea resurselor financiare, materiale şi de altă natură şi stabileşte măsuri pentru îmbunătăţirea calităţii şi creşterea eficienţei activităţilor specifice.

Capitolul V

Atribuţiile structurilor DM

Secţiunea 1

Atribuţii comune

Articolul 22

Serviciile, birourile şi compartimentele din structura organizatorică a DM au următoarele atribuţii comune:

a)analizează săptămânal şi ori de câte ori este nevoie problemele principale privind organizarea, coordonarea şi asigurarea asistenţei medicale, gestionarea resurselor financiare, materiale şi de altă natură şi stabilesc măsuri pentru îmbunătăţirea activităţii;

b)asigură perfecţionarea continuă a pregătirii de specialitate sub îndrumarea şefilor direcţi;

c)participă la întocmirea documentelor de planificare şi analiză a activităţii DM şi unităţilor medicale subordonate;

d)participă la elaborarea planurilor strategice ale MAI pe domeniul specific de competenţă şi monitorizează stadiul îndeplinirii activităţilor prevăzute în acestea;

e)execută, potrivit competenţelor, activităţi de control, sprijin şi îndrumare la unităţile subordonate, potrivit planului propriu stabilit, sau atunci când li se solicită, participă cu specialişti în domeniul activităţii medico-sanitare umane şi veterinare cooptaţi în comisiile de control, numite în baza ordinului conducerii MAI, la unităţile MAI nominalizate;

f)asigură colaborarea şi conlucrarea între structuri în vederea îndeplinirii sarcinilor specifice DM;

g)aprobă tarifele calculate pentru prestaţiile medicale efectuate de către unităţile sanitare subordonate DM;

h)analizează, avizează şi supun spre aprobare listele cu bunuri materiale de uz medical ce se propun pentru scoaterea din funcţiune, transmiterea fără plată, valorificare şi casare;

i)acţionează pentru folosirea şi administrarea corectă şi eficientă a bunurilor din dotarea unităţii, respectarea măsurilor de prevenire şi stingere a incendiilor, de protecţie a muncii şi de prevenire a accidentelor.

Secţiunea a 2-a

Biroul metodologie

Articolul 23

(1)Pe linia asigurării asistenţei juridice, Biroul metodologie îndeplineşte următoarele atribuţii specifice:

a)împreună cu compartimentele de specialitate întocmeşte şi prezintă directorului DM propuneri de măsuri privind îndeplinirea sarcinilor ce revin acestora, în vederea aplicării stricte a legilor şi a altor acte normative;

b)organizează, împreună cu compartimentele de specialitate, studierea temeinică a legilor şi a altor acte normative, precum şi acţiuni de prevenire a încălcării normelor legale şi de înlăturare a deficienţelor constatate în activitatea DM;

c)urmăreşte modul de aplicare a normelor juridice în activitatea DM şi face propuneri pentru perfecţionarea normelor juridice;

d)întocmeşte observaţii şi propuneri, motivate juridic, la proiectele de legi, hotărâri şi ordonanţe ale Guvernului ori la proiectele de acte normative cu caracter intern asupra cărora este consultată DM;

e)întocmeşte avize motivate cu privire la diferite categorii de lucrări cu caracter juridic, care privesc activitatea DM;

f)ţine evidenţa legilor, decretelor, hotărârilor şi ordonanţelor Guvernului şi a altor acte cu caracter normativ intern care interesează activitatea structurii, în scopul furnizării operative şi calificate a informaţiilor solicitate de conducerea DM;

g)pregăteşte şi examinează, sub aspectul legalităţii şi eficienţei juridice, documentaţia care stă la baza deciziilor directorului DM şi acordă asistenţă juridică conducerii în problematica ce implică activitatea unităţii;

h)elaborează sau, după caz, avizează anteproiectele de acte normative promovate de DM, în condiţiile stabilite prin Regulamentul privind măsurile metodologice, organizatorice, termenele şi circulaţia proiectelor de acte normative în MAI;

i)avizează pentru legalitate proiectele de dispoziţii, ordine, instrucţiuni, regulamente şi alte acte normative cu caracter intern sau acte cu caracter individual, emise ori semnate de directorul DM, potrivit competenţei, precum şi orice alte acte care pot angaja răspunderea patrimonială a acesteia, cum sunt: acordarea de drepturi băneşti sau de altă natură personalului DM, stabilirea răspunderii materiale în sarcina personalului DM, scoaterea din funcţiune, valorificarea, declasarea şi casarea bunurilor mobile sau a mijloacelor fixe, rapoartele cu propuneri de acceptare a ofertelor de donaţie şi sponsorizări ori de încheiere a unor contracte de comodat, pentru DM sau pentru unităţile subordonate acesteia, efectuarea de plăţi, cu titlu de despăgubiri, pentru pagube cauzate de personalul DM, stabilite prin hotărâri judecătoreşti, numirea şi eliberarea din funcţie a personalului sau, după caz, încheierea şi desfacerea contractelor de muncă;

j)în baza împuternicirii directorului DM reprezintă şi apără interesele DM în faţa autorităţilor administraţiei publice, a organelor Ministerului Public, a instanţelor judecătoreşti, a altor organe de jurisdicţie, precum şi în cadrul oricăror proceduri prevăzute de lege; în acest scop elaborează şi formulează acţiuni, întâmpinări, răspunsuri la interogatorii, exercită căi de atac, propune directorului DM renunţarea la acţiuni şi căi de atac, exercită orice mijloace legale de apărare a drepturilor şi intereselor acestora;

k)sesizează conducerea DM şi conducerile unităţilor subordonate, după caz, cu privire la deficienţele rezultate din soluţionarea litigiilor la instanţele judecătoreşti, pentru luarea măsurilor adecvate, în scopul asigurării legalităţii şi a ordinii de drept;

l)ia măsuri pentru obţinerea titlurilor executorii şi punerea în executare a acestora, potrivit legii, în vederea realizării creanţelor şi a altor drepturi patrimoniale ale DM;

m)acordă asistenţă juridică consiliilor de disciplină, potrivit prevederilor actelor normative şi competenţei;

n)asigură participarea unui consilier juridic în comisiile de achiziţie şi la negocierea proiectelor de contracte, în procedurile de achiziţie publică şi negocierile derulate de către DM;

o)avizează pentru legalitate proiecte de contracte, înţelegeri şi alte acte juridice care angajează răspunderea juridică a DM, în cazul în care procedura de achiziţie a fost derulată prin aceasta sau în cazul în care aceasta a negociat ori a elaborat proiectul actului;

p)asigură participarea unui consilier juridic la negocierea de convenţii, acorduri şi înţelegeri internaţionale, derulată de unitate, în legătură cu domeniul de activitate al acesteia;

q)avizează pentru legalitate proiecte de convenţii, acorduri şi înţelegeri internaţionale elaborate de DM în legătură cu domeniul de activitate al acesteia;

r)formulează proiectele răspunsurilor la petiţiile cetăţenilor şi organizaţiilor neguvernamentale interne sau internaţionale cu caracter juridic, adresate DM şi repartizate de directorul DM spre soluţionare;

s)elaborează puncte de vedere privitoare la interpretarea şi aplicarea unor dispoziţii legale şi acordă directorului consultaţii cu caracter juridic pentru rezolvarea sarcinilor de serviciu;

t)sprijină activitatea de perfecţionare a pregătirii profesionale, iniţiază şi participă la acţiuni de cunoaştere, interpretare şi aplicare a actelor normative şi de prevenire a încălcării acestora de către personalul DM ori al unităţilor subordonate acesteia;

u)efectuează acţiuni de control, îndrumare şi sprijin la unităţile aflate în subordinea DM, pentru a asigura interpretarea corectă şi unitară a dispoziţiilor legale, şi formulează propuneri privind înlăturarea deficienţelor constatate cu această ocazie;

v)analizează, semestrial, influenţele asupra patrimoniului aflat în administrarea DM, a unităţilor subordonate acesteia sau în administrarea MAI, rezultate din soluţionarea proceselor în care au asigurat reprezentarea şi din relaţiile contractuale, propunând conducerii DM măsurile care se impun pentru protejarea intereselor patrimoniale şi pentru asigurarea unei prestaţii juridice de calitate;

w)îndeplineşte orice alte atribuţii cu caracter juridic dispuse de conducerea unităţii şi prevăzute de lege, potrivit competenţelor.

(2)Pe linie metodologică, Biroul metodologie îndeplineşte următoarele atribuţii specifice:

a)elaborează norme metodologice şi proceduri de lucru;

b)monitorizează activitatea de elaborare şi promovare a proiectelor de acte normative privind activitatea sanitară din reţeaua MAI;

c)elaborează şi prezintă directorului DM propuneri de măsuri privind îndeplinirea sarcinilor ce revin structurilor medicale din subordinea DM, în vederea aplicării stricte a legilor şi altor acte normative;

d)urmăreşte implementarea strategiilor de reformă în domeniul asistenţei medicale primare, ambulatorie de specialitate, spitalicească şi de recuperare medicală, elaborate şi aprobate;

e)elaborează şi actualizează, împreună cu structurile din cadrul DM, criteriile şi indicatorii care stau la baza aprecierii activităţii medico-sanitare şi manageriale ale unităţilor medico-sanitare din subordine;

f)elaborează, în baza propunerilor structurilor, planul anual de activităţi propriu al DM, verifică, avizează şi supune aprobării directorului DM planurile de activităţi ale structurilor din subordine;

g)evaluează planificarea şi organizarea activităţii structurilor subordonate DM;

h)evaluează rezultatul activităţii de control, sprijin şi îndrumare planificate la unităţile medicale subordonate, pe linie medico-sanitară şi managerială, urmăreşte şi coordonează îndeplinirea obiectivelor propuse, evaluează activitatea desfăşurată de către unităţile subordonate prin intermediul indicatorilor stabiliţi;

i)elaborează, în baza concluziilor rezultate din controale, analize şi sinteze în scopul optimizării activităţii structurilor evaluate;

j)monitorizează şi evaluează modul în care se desfăşoară managementul serviciilor de sănătate în structurile subordonate DM;

k)analizează periodic activitatea de management al serviciilor furnizate şi propune măsuri de remediere a disfuncţiilor şi deficienţelor constatate;

l)prezintă directorului DM spre avizare documentele privind fundamentarea, elaborarea şi execuţia bugetului unităţilor subordonate în care este organizată evidenţa contabilă a elementelor patrimoniale de natura activelor, datoriilor şi capitalurilor proprii, a veniturilor şi cheltuielilor.

Secţiunea a 3-a

Biroul control

Articolul 24

Biroul control îndeplineşte următoarele atribuţii specifice:

a)planifică, organizează şi execută controale la structurile subordonate DM, în baza planificărilor anuale, aprobate de conducerea DM, sau ca urmare a dispoziţiilor acesteia, atât în scopul evaluării activităţii desfăşurate, cât şi pentru sprijinul şi/sau îndrumarea unei/unor activităţi determinate;

b)coordonează, monitorizează şi îndrumă metodologic activităţile de dezvoltare a sistemului de control managerial intern în cadrul DM;

c)verifică petiţiile cetăţenilor, precum şi rapoartele şi memoriile personalului MAI ce vizează comportamentul personalului din competenţa de numire a directorului DM;

d)efectuează, în baza dispoziţiilor primite, cercetarea prealabilă/cercetarea disciplinară prealabilă a faptelor ce constituie abateri disciplinare, săvârşite de personalul aflat în competenţa de numire a directorului DM;

e)propune declanşarea demersurilor necesare pentru tragerea la răspundere disciplinară a personalului DM şi structurilor subordonate acesteia pentru faptele ce constituie abateri disciplinare, prevăzute de legislaţia în vigoare, constatate în urma activităţilor de control, precum şi a verificărilor efectuate în legătură cu sesizările la adresa personalului direcţiei şi structurilor subordonate;

f)sesizează unităţile de parchet competente cu privire la faptele cu caracter penal descoperite pe timpul activităţilor de control;

g)soluţionează contestaţiile înaintate DM, potrivit reglementărilor în vigoare;

h)coordonează activitatea de constituire a comisiilor de cercetare administrativă la nivelul DM şi efectuează cercetări administrative în vederea stabilirii răspunderii materiale a personalului, pentru prejudiciile cauzate DM, când în cauză este implicat personalul din competenţa de numire a conducerii DM, în cazurile constatate nemijlocit sau în cele repartizate spre soluţionare;

i)execută activităţi de sprijin şi îndrumare a structurilor medicale subordonate, în vederea interpretării corecte şi unitare a dispoziţiilor actelor normative ce reglementează activitatea acestora;

j)monitorizează stadiul implementării măsurilor dispuse/aprobate de conducerea DM în urma desfăşurării controalelor şi verificărilor executate anterior;

k)iniţiază sau participă la realizarea unor studii şi analize privind cauzele disfuncţiilor şi deficienţelor constatate în activitatea structurilor şi personalului evaluate, în scopul îmbunătăţirii activităţii acestora;

l)formulează către conducerea DM propuneri de elaborare, modificare sau completare a actelor normative, potrivit competenţei.

Secţiunea a 4-a

Serviciul resurse umane

Articolul 25

(1)Pe linie de resurse umane, Serviciul resurse umane are următoarele atribuţii specifice:

a)coordonează şi asigură implementarea strategiei şi politicilor de personal ale MAI privind recrutarea, selecţia, încadrarea, formarea profesională iniţială şi continuă, evaluarea, promovarea în carieră, motivarea, recompensarea, reconversia profesională a personalului, evidenţa şi prelucrarea automată a datelor referitoare la acesta, precum şi securitatea şi sănătatea în muncă;

b)efectuează recrutarea candidaţilor pentru ocuparea posturilor vacante din DM;

c)încadrează statele de organizare ale DM cu personal, potrivit actelor normative în vigoare;

d)desfăşoară activităţi specifice în vederea încadrării, promovării, modificării sau încetării raporturilor de serviciu ale personalului din DM;

e)asigură respectarea legalităţii cu privire la stabilirea drepturilor de personal din DM;

f)coordonează modul de organizare şi desfăşurare a activităţii de evaluare a personalului din structurile subordonate DM şi organizează şi sprijină activitatea de evaluare a personalului DM; elaborează raportul privind concluziile rezultate din analiza acestei activităţi, situaţia statistică a calificativelor acordate şi tabelul nominal cu personalul evaluat cu calificativul cel mai mic al categoriei respective, precum şi măsurile propuse, în termenele stabilite prin actele normative incidente;

g)elaborează proiectele dispoziţiilor de personal şi alte documente cu caracter intern pe linie de resurse umane, pentru personalul DM;

h)efectuează/actualizează cunoaşterea personalului DM, precum şi a conducătorilor structurilor subordonate;

i)ţine evidenţa manuală şi în sistem informatizat a personalului DM, conform metodologiei stabilite, operează în documentele de evidenţă schimbările survenite în situaţia acestuia şi le comunică Direcţiei generale management resurse umane din MAI;

j)întocmeşte, ţine evidenţa, gestionează şi manipulează dosarele de personal, fişele de evidenţă şi documentele de legitimare pentru personalul activ şi în rezervă din DM şi efectuează menţiuni în e-Revisal;

k)ţine evidenţa dispoziţiilor directorului DM pe linie de resurse umane referitoare la personalul DM;

l)întocmeşte documentaţia necesară avansării în grad pentru poliţiştii din cadrul DM şi al unităţilor subordonate, conform procedurii;

m)întocmeşte şi trimite organelor competente documentaţia necesară în vederea acordării pensiei de serviciu, de invaliditate şi de urmaş pentru personalul DM;

n)gestionează din punct de vedere informatic, în aplicaţia eManagement Resurse Umane, problematica modificărilor de structură intervenite în statul de organizare al DM;

o)gestionează situaţia personalului care face obiectul acordării Semnului Onorific În Serviciul Patriei şi întocmeşte documentele necesare, potrivit competenţei;

p)primeşte şi păstrează declaraţiile de avere şi de interese, contractele de sănătate pentru personalul DM, precum şi pentru directorii şi directorii adjuncţi din unităţile subordonate;

q)organizează şi desfăşoară activitatea de recrutare a candidaţilor pentru concursul de admitere în Institutul Medico-Militar;

r)îndrumă, sprijină şi coordonează activitatea structurilor de resurse umane din unităţile subordonate;

s)desfăşoară activităţi de control, sprijin şi îndrumare în domeniul resurselor umane la unităţile subordonate.

(2)Pe linia formării profesionale, Serviciul resurse umane are următoarele atribuţii specifice:

a)aplică şi particularizează elementele de strategie şi politicile în domeniul pregătirii continue;

b)participă la determinarea necesarului de formare profesională a personalului şi la elaborarea documentelor de organizare a pregătirii profesionale, pe post, după consultarea structurilor subordonate DM;

c)coordonează, sprijină, îndrumă şi controlează, în cadrul structurilor subordonate, modul de desfăşurare a activităţilor din domeniul pregătirii continue;

d)elaborează prevederile referitoare la organizarea, desfăşurarea şi evaluarea formării profesionale continue a poliţistului şi participă la elaborarea procedurilor standard de operare în domeniul formării profesionale;

e)organizează şi asigură, după caz, evaluarea formării profesionale continue a poliţiştilor din DM;

f)organizează şi desfăşoară nemijlocit unele activităţi de pregătire continuă a personalului;

g)coordonează activitatea de evaluare a pregătirii personalului DM;

h)constituie şi utilizează, pentru diferite nevoi, bazele de date privind formarea profesională a personalului DM.

(3)Pe linia managementului organizatoric, Serviciul resurse umane are următoarele atribuţii specifice:

a)elaborează analize cu privire la necesarul de efective al DM, prezintă propuneri de constituire, reorganizare sau optimizare a structurilor organizatorice ale unităţilor subordonate;

b)la propunerea factorilor de decizie din DM şi a structurilor medicale subordonate, analizează, elaborează şi întocmeşte lucrări referitoare la materiale, documente, sinteze, rapoarte şi informări privind activitatea DM sau la proiecte de acte normative supuse spre analiză DM;

c)elaborează proiectul organigramei şi al statului de organizare ale DM;

d)avizează statele de organizare ale structurilor subordonate DM, potrivit organigramelor aprobate şi posturilor repartizate prin ordin al ministrului afacerilor interne;

La data de 25-02-2020 Litera d) din Alineatul (3) , Articolul 25 , Sectiunea a 4-a , Capitolul V a fost modificată de Punctul 5, Articolul I din ORDINUL nr. 32 din 21 februarie 2020, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 152 din 25 februarie 2020

e)elaborează documentele necesare punerii în aplicare a dispoziţiilor conducerii DM cu privire la realizarea de modificări organizatorice din competenţă;

f)elaborează situaţii statistice cu privire la posturile prevăzute în statele de organizare, pe structuri, tipuri şi categorii de funcţii, domenii de activitate etc.;

g)elaborează proiectul Regulamentului de organizare şi funcţionare a DM;

h)verifică modul de elaborare a regulamentelor de organizare şi funcţionare a structurilor din subordinea DM;

i)sprijină personalul desemnat cu atribuţii de organizare din cadrul unităţilor subordonate în vederea perfecţionării activităţilor de planificare structurală şi management organizatoric;

j)operează în statele de organizare ale DM şi structurilor subordonate modificările structurale intervenite;

La data de 25-02-2020 Litera j) din Alineatul (3) , Articolul 25 , Sectiunea a 4-a , Capitolul V a fost modificată de Punctul 5, Articolul I din ORDINUL nr. 32 din 21 februarie 2020, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 152 din 25 februarie 2020

k)ţine evidenţa posturilor repartizate pe categorii, corpuri, funcţii şi grade profesionale.

(4)Pe linia securităţii şi sănătăţii în muncă, Serviciul resurse umane are următoarele atribuţii specifice:

a)identifică pericole şi evaluează riscurile pentru fiecare componentă a sistemului de muncă, respectiv executant, sarcină de muncă, mijloace de muncă/echipamente de muncă şi mediul de muncă pe locuri de muncă/posturi de lucru din structura DM;

b)elaborează şi actualizează planul de prevenire şi protecţie, precum şi instrucţiuni proprii pentru completarea şi/sau aplicarea reglementărilor de securitate şi sănătate în muncă, ţinând seama de particularităţile activităţilor şi ale unităţii, precum şi ale locurilor de muncă/posturilor de lucru din DM;

c)formulează propuneri de atribuţii şi limite de răspundere în domeniul securităţii şi sănătăţii pentru personalul DM;

d)verifică cunoaşterea şi aplicarea de către personalul DM a măsurilor prevăzute în planul de prevenire şi protecţie, precum şi a atribuţiilor şi responsabilităţilor ce îi revin în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă, stabilite prin fişa postului;

e)întocmeşte necesarul de documentaţii cu caracter tehnic de informare şi instruire a personalului DM în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă;

f)elaborează tematica pentru toate fazele de instruire, stabilirea periodicităţii adecvate pentru fiecare loc de muncă, asigurarea informării şi instruirii personalului DM în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă şi verificarea cunoaşterii şi aplicării de către personalul unităţii a informaţiilor primite;

g)elaborează programul de instruire-testare la nivelul DM;

h)asigură întocmirea planului de acţiune în caz de pericol grav şi iminent, conform prevederilor art. 101-107 din Normele metodologice de aplicare a prevederilor Legii securităţii şi sănătăţii în muncă nr. 319/2006, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.425/2006, cu modificările şi completările ulterioare, şi se asigură ca personalul DM să fie instruit pentru aplicarea lui;

i)ţine evidenţa zonelor cu risc ridicat şi specific prevăzute la art. 101-107 din Normele metodologice de aplicare a prevederilor Legii securităţii şi sănătăţii în muncă nr. 319/2006, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.425/2006, cu modificările şi completările ulterioare, stabilirea tipului de semnalizare necesar şi amplasarea, conform prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 971/2006 privind cerinţele minime pentru semnalizarea de securitate şi/sau de sănătate la locul de muncă, cu modificările şi completările ulterioare;

j)ţine evidenţa posturilor de lucru din DM care necesită examene medicale suplimentare şi a celor care, la recomandarea medicului de medicina muncii sau de unitate, necesită testarea aptitudinilor şi/sau control psihologic periodic;

k)verifică starea de funcţionare a sistemelor de alarmare, avertizare, semnalizare de urgenţă, precum şi a sistemelor de siguranţă din DM;

l)informează conducerea DM, în scris, asupra deficienţelor constatate în timpul controalelor efectuate la locul de muncă şi propune măsuri de prevenire şi protecţie;

m)ia măsuri pentru asigurarea de materiale necesare informării şi instruirii lucrătorilor din DM, cum ar fi afişe, pliante, filme şi diafilme cu privire la securitatea şi sănătatea în muncă;

n)ţine evidenţa buletinelor de determinare a radiaţiilor electromagnetice care depăşesc valorile de declanşare a acţiunilor prevăzute în tabelul B1 din anexa nr. 3 la Hotărârea Guvernului nr. 520/2016 privind cerinţele minime de securitate şi sănătate referitoare la expunerea lucrătorilor la riscuri generate de câmpuri electromagnetice şi întocmeşte prin lucrătorul desemnat documentaţia necesară acordării sporului pentru condiţii grele de muncă, conform reglementărilor interne;

o)participă la cercetarea evenimentelor şi întocmirea evidenţelor evenimentelor, conform competenţelor;

p)elaborează rapoarte privind accidentele de muncă suferite de lucrătorii din DM, în conformitate cu prevederile legislaţiei aplicabile;

q)urmăreşte actualizarea planului de avertizare, a planului de protecţie şi prevenire şi a planului de evacuare.

Secţiunea a 5-a

Biroul medicina muncii şi expertiză medico-militară

Articolul 26

(1)Biroul medicina muncii şi expertiză medico-militară are următoarele atribuţii specifice:

a)desfăşoară îndrumarea metodologică şi profesională a personalului sanitar desemnat, periodic sau la solicitare, în probleme de medicină a muncii şi de expertiză medico-militară;

b)elaborează proiecte de acte normative, norme şi instrucţiuni tehnice care privesc activitatea de medicină a muncii şi de expertiză medico-militară în MAI, ?n colaborare cu compartimentele şi serviciile din DM;

c)gestionează şi monitorizează baza de date în domeniul medicinii muncii şi expertizei medico-militare din MAI;

d)solicită raportări de date privind situaţia expertizei medico-militare şi asistenţei medicale de medicina muncii de la unităţile din reţeaua de asistenţă medicală a MAI, în vederea prelucrării statistice;

e)asigură legăturile de colaborare ale DM cu toate eşaloanele superioare, direcţiile şi alte structuri din MAI, în vederea soluţionării unor aspecte legate de expertiza medico-militară sau medicina muncii, precum şi legăturile de colaborare cu structurile specializate similare din ministerele şi instituţiile care intră în componenţa sistemului naţional de apărare, în vederea elaborării şi armonizării unor modalităţi comune de abordare şi soluţionare a problemelor legate de expertiza medico-militară sau medicina muncii;

f)colaborează cu Ministerul Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice, cu Ministerul Sănătăţii şi cu Institutul Naţional de Expertiză Medicală şi Recuperare a Capacităţii de Muncă.

(2)Pe linia medicinii muncii, Biroul medicina muncii şi expertiză medico-militară are următoarele atribuţii specifice:

a)coordonează şi monitorizează activitatea specifică a personalului medico-sanitar desemnat din centrele medicale judeţene şi al municipiului Bucureşti, care îndeplineşte atribuţii specifice de medicină a muncii în unităţile MAI;

b)consiliază conducerea DM în probleme de sănătate şi securitate ocupaţională şi participă la activităţile de implementare a legislaţiei de sănătate şi securitate în muncă în MAI;

c)coordonează şi organizează managementul serviciilor de sănătate ocupaţională şi colaborează cu alte structuri la elaborarea măsurilor necesare în vederea implementării programelor proprii de sănătate ocupaţională în MAI;

d)acordă consultanţă/participă la identificarea şi evaluarea riscurilor de accidentare şi îmbolnăvire profesională specifice locurilor de muncă, la solicitarea structurilor MAI;

e)organizează, coordonează şi participă la cercetarea şi declararea bolilor profesionale din MAI, în condiţiile Normelor metodologice privind supravegherea sănătăţii lucrătorilor din MAI, aprobate prin Ordinul ministrului afacerilor interne nr. 291/2011;

f)organizează, coordonează şi participă la evaluarea capacităţii de muncă, în colaborare cu serviciile de expertiză medico-militară a capacităţii de muncă;

g)stabileşte aptitudinea în muncă a lucrătorilor din MAI, în condiţiile Ordinului ministrului administraţiei şi internelor nr. 291/2011 pentru aprobarea Normelor metodologice privind supravegherea sănătăţii lucrătorilor din Ministerul Afacerilor Interne;

h)organizează şi coordonează activitatea de supraveghere epidemiologică a bolilor profesionale şi legate de profesie la nivel naţional în unităţile MAI;

i)elaborează planul acţiunilor de inspecţie în teritoriu pe linia de medicină a muncii în structurile MAI;

j)organizează şi participă la convocări profesionale specifice activităţii de medicină a muncii;

k)propune achiziţionarea de echipamente medicale specifice activităţii de medicină a muncii etc.

(3)Pe linia expertizei medico-militare, Biroul medicina muncii şi expertiză medico-militară are următoarele atribuţii specifice:

a)coordonează activitatea comisiilor de expertiză medico-militară teritoriale din reţeaua sanitară a Ministerului Apărării Naţionale şi MAI;

b)asigură întrunirea în plen, în şedinţă ordinară/ extraordinară a membrilor Comisiei centrale de expertiză medico-militară a MAI;

c)analizează şi avizează, în şedinţă ordinară, deciziile medicale ale comisiilor teritoriale de expertiză medico-militară;

d)în cazul neavizării deciziilor medicale ale comisiilor de expertiză medico-militară teritoriale, convoacă şi/sau expertizează prin internare sau pe documente medicale pacientul şi emite o nouă decizie;

e)soluţionează, în termenul legal, contestaţiile făcute împotriva deciziilor medicale emise de către comisiile de expertiză medico-militară teritoriale;

f)analizează şi soluţionează, în şedinţă extraordinară, situaţii deosebite din domeniul expertizei medico-militare;

g)revocă, după caz, concluziile vizitei medicale efectuate conform fişei-tip referitoare la selecţia tinerilor care optează pentru a urma cursurile unei instituţii de învăţământ militar;

h)controlează modul în care se desfăşoară activitatea de expertiză medico-militară la nivelul comisiilor medicale de resort ale Spitalului de Urgenţă “Prof. Dr. Dimitrie Gerota” Bucureşti şi Spitalului Clinic de Urgenţă “Avram Iancu” Oradea.

Secţiunea a 6-a

Serviciul asistenţă medicală, farmaceutic, aparatură medicală

Articolul 27

(1)Pe linia asistenţei medicale, Serviciul asistenţă medicală, farmaceutic, aparatură medicală are următoarele atribuţii specifice:

a)aplică politica sanitară a statului prin participarea la implementarea strategiilor de reformă în domeniul sanitar, elaborate şi aprobate de MS;

La data de 25-02-2020 Litera a) din Alineatul (1) , Articolul 27 , Sectiunea a 6-a , Capitolul V a fost modificată de Punctul 6, Articolul I din ORDINUL nr. 32 din 21 februarie 2020, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 152 din 25 februarie 2020

b)organizează, monitorizează, coordonează, îndrumă şi controlează activitatea de acordare a asistenţei medicale primare, ambulatorii de specialitate, stomatologice, spitaliceşti, serviciilor de sănătate conexe asistenţei medicale şi serviciilor medicale de recuperare-reabilitare, în conformitate cu reglementările în vigoare şi metodologia specifică acestor activităţi, în vederea asigurării sănătăţii efectivelor MAI;

La data de 25-02-2020 Litera b) din Alineatul (1) , Articolul 27 , Sectiunea a 6-a , Capitolul V a fost modificată de Punctul 6, Articolul I din ORDINUL nr. 32 din 21 februarie 2020, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 152 din 25 februarie 2020

c)Abrogată;

La data de 25-02-2020 Litera c) din Alineatul (1) , Articolul 27 , Sectiunea a 6-a , Capitolul V a fost abrogată de Punctul 7, Articolul I din ORDINUL nr. 32 din 21 februarie 2020, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 152 din 25 februarie 2020

d)Abrogată;

La data de 25-02-2020 Litera d) din Alineatul (1) , Articolul 27 , Sectiunea a 6-a , Capitolul V a fost abrogată de Punctul 7, Articolul I din ORDINUL nr. 32 din 21 februarie 2020, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 152 din 25 februarie 2020

e)analizează starea de sănătate a personalului asistat, pe baza principalilor indicatori ai stării de sănătate a efectivelor MAI şi a factorilor de risc care o influenţează;

La data de 25-02-2020 Litera e) din Alineatul (1) , Articolul 27 , Sectiunea a 6-a , Capitolul V a fost modificată de Punctul 6, Articolul I din ORDINUL nr. 32 din 21 februarie 2020, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 152 din 25 februarie 2020

f)coordonează asigurarea medicală a misiunilor specifice;

La data de 25-02-2020 Litera f) din Alineatul (1) , Articolul 27 , Sectiunea a 6-a , Capitolul V a fost modificată de Punctul 6, Articolul I din ORDINUL nr. 32 din 21 februarie 2020, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 152 din 25 februarie 2020

g)organizează, coordonează şi supraveghează efectuarea contravizitei medicale pentru candidaţii înscrişi spre a susţine examenul de admitere în instituţiile de învăţământ ale MAI, precum şi efectuarea examenelor medicale de bilanţ pentru elevii din anii terminali de studiu din instituţiile de învăţământ ale MAI;

h)organizează, coordonează şi monitorizează activitatea de acordare a asistenţei medicale cadrelor MAI de către unităţile subordonate, în caz de dezastre, atacuri teroriste, război, conflicte sociale şi alte situaţii de criză;

La data de 25-02-2020 Litera h) din Alineatul (1) , Articolul 27 , Sectiunea a 6-a , Capitolul V a fost modificată de Punctul 6, Articolul I din ORDINUL nr. 32 din 21 februarie 2020, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 152 din 25 februarie 2020

i)Abrogată;

La data de 25-02-2020 Litera i) din Alineatul (1) , Articolul 27 , Sectiunea a 6-a , Capitolul V a fost abrogată de Punctul 7, Articolul I din ORDINUL nr. 32 din 21 februarie 2020, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 152 din 25 februarie 2020

j)cooperează cu celelalte structuri medicale din sistemul apărării, ordinii publice, siguranţei naţionale şi autorităţii judecătoreşti şi structurile de profil ale MS pentru asigurarea medicală în situaţii de criză, în baza protocoalelor şi planurilor de acţiune comune;

La data de 25-02-2020 Litera j) din Alineatul (1) , Articolul 27 , Sectiunea a 6-a , Capitolul V a fost modificată de Punctul 6, Articolul I din ORDINUL nr. 32 din 21 februarie 2020, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 152 din 25 februarie 2020

k)Abrogată;

La data de 25-02-2020 Litera k) din Alineatul (1) , Articolul 27 , Sectiunea a 6-a , Capitolul V a fost abrogată de Punctul 7, Articolul I din ORDINUL nr. 32 din 21 februarie 2020, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 152 din 25 februarie 2020

l)Abrogată;

La data de 25-02-2020 Litera l) din Alineatul (1) , Articolul 27 , Sectiunea a 6-a , Capitolul V a fost abrogată de Punctul 7, Articolul I din ORDINUL nr. 32 din 21 februarie 2020, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 152 din 25 februarie 2020

m)asigură informarea personalului medical în legătură cu normele de etică profesională şi deontologie medicală şi informarea pacienţilor cu privire la drepturile şi îndatoririle acestora;

n)Abrogată;

La data de 25-02-2020 Litera n) din Alineatul (1) , Articolul 27 , Sectiunea a 6-a , Capitolul V a fost abrogată de Punctul 7, Articolul I din ORDINUL nr. 32 din 21 februarie 2020, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 152 din 25 februarie 2020

o)Abrogată;

La data de 25-02-2020 Litera o) din Alineatul (1) , Articolul 27 , Sectiunea a 6-a , Capitolul V a fost abrogată de Punctul 7, Articolul I din ORDINUL nr. 32 din 21 februarie 2020, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 152 din 25 februarie 2020

p)Abrogată;

La data de 25-02-2020 Litera p) din Alineatul (1) , Articolul 27 , Sectiunea a 6-a , Capitolul V a fost abrogată de Punctul 7, Articolul I din ORDINUL nr. 32 din 21 februarie 2020, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 152 din 25 februarie 2020

q)Abrogată;

La data de 25-02-2020 Litera q) din Alineatul (1) , Articolul 27 , Sectiunea a 6-a , Capitolul V a fost abrogată de Punctul 7, Articolul I din ORDINUL nr. 32 din 21 februarie 2020, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 152 din 25 februarie 2020

r)Abrogată;

La data de 25-02-2020 Litera r) din Alineatul (1) , Articolul 27 , Sectiunea a 6-a , Capitolul V a fost abrogată de Punctul 7, Articolul I din ORDINUL nr. 32 din 21 februarie 2020, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 152 din 25 februarie 2020

s)propune măsuri de creştere a eficienţei şi calităţii serviciilor medicale acordate de unităţile medicale aparţinând reţelei sanitare a MAI;

t)ia măsuri pentru trimiterea la tratament în străinătate a personalului MAI, rănit sau invalid, ca urmare a unui accident de muncă, conform normelor legale în vigoare;

La data de 25-02-2020 Litera t) din Alineatul (1) , Articolul 27 , Sectiunea a 6-a , Capitolul V a fost modificată de Punctul 6, Articolul I din ORDINUL nr. 32 din 21 februarie 2020, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 152 din 25 februarie 2020

u)coordonează şi organizează vizita medicală pentru personalul MAI selecţionat să participe la misiuni externe;

v)analizează petiţiile şi sesizările cu privire la acordarea asistenţei medicale primare, ambulatorii de specialitate, stomatologice, spitaliceşti, serviciilor de sănătate conexe asistenţei medicale şi serviciilor medicale de recuperare-reabilitare a sănătăţii pentru asiguraţi, propune măsuri de rezolvare şi formulează proiecte de răspuns;

La data de 25-02-2020 Litera v) din Alineatul (1) , Articolul 27 , Sectiunea a 6-a , Capitolul V a fost modificată de Punctul 6, Articolul I din ORDINUL nr. 32 din 21 februarie 2020, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 152 din 25 februarie 2020

w)reprezintă DM în relaţiile cu MS, CASA OPSNAJ şi organizaţiile profesionale;

La data de 25-02-2020 Alineatul (1) din Articolul 27 , Sectiunea a 6-a , Capitolul V a fost completat de Punctul 8, Articolul I din ORDINUL nr. 32 din 21 februarie 2020, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 152 din 25 februarie 2020

x)participă la elaborarea proiectelor de acte normative privind asigurarea asistenţei medicale pentru asiguraţii MAI.

La data de 25-02-2020 Alineatul (1) din Articolul 27 , Sectiunea a 6-a , Capitolul V a fost completat de Punctul 8, Articolul I din ORDINUL nr. 32 din 21 februarie 2020, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 152 din 25 februarie 2020

(2)Pe linia programelor de sănătate, Serviciul asistenţă medicală, farmaceutic, aparatură medicală are următoarele atribuţii specifice:

a)analizează datele statistice centralizate la nivelul direcţiei, privind starea de sănătate a personalului MAI;

b)elaborează programe de sănătate pentru reţeaua sanitară a MAI, menite să reducă substanţial morbiditatea, mortalitatea şi incapacitatea temporară de muncă a personalului;

c)evaluează impactul pachetelor de măsuri întreprinse, în cadrul programelor de sănătate, asupra stării de sănătate a efectivelor MAI.

d)evaluează şi participă la identificarea priorităţilor în domeniul asistenţei medicale şi propune măsuri pentru rezolvarea problemelor identificate.

La data de 25-02-2020 Alineatul (2) din Articolul 27 , Sectiunea a 6-a , Capitolul V a fost completat de Punctul 9, Articolul I din ORDINUL nr. 32 din 21 februarie 2020, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 152 din 25 februarie 2020

(3)Abrogat.

La data de 25-02-2020 Alineatul (3) din Articolul 27 , Sectiunea a 6-a , Capitolul V a fost abrogat de Punctul 10, Articolul I din ORDINUL nr. 32 din 21 februarie 2020, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 152 din 25 februarie 2020

(4) Pe linia formării profesionale de specialitate Serviciul asistenţă medicală, farmaceutic, aparatură medicală are următoarele atribuţii specifice:

La data de 25-02-2020 Partea introductivă a alineatului (4) din Articolul 27 , Sectiunea a 6-a , Capitolul V a fost modificată de Punctul 11, Articolul I din ORDINUL nr. 32 din 21 februarie 2020, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 152 din 25 februarie 2020

a)colaborează cu structura de resurse umane în vederea organizării activităţilor de perfecţionare a pregătirii profesionale de specialitate pentru personalul medico-sanitar din unităţile sanitare ale MAI, în conformitate cu legislaţia în domeniu;

b)participă la organizarea manifestărilor ştiinţifice având ca scop actualizarea permanentă a cunoştinţelor şi direcţiilor de dezvoltare în activitatea medicală, pentru personalul din reţeaua sanitară a MAI;

c)organizează şi monitorizează activităţile privind alocarea şi retragerea codurilor de parafă ale medicilor din reţeaua sanitară a MAI;

d)participă la fundamentarea cadrului legal şi organizatoric privind activităţile de perfecţionare a pregătirii de specialitate a personalului medical, superior şi mediu din unităţile sanitare ale MAI.

(5)Pe linia farmaceutică, aparatură şi dispozitive medicale, Serviciul asistenţă medicală, farmaceutic, aparatură medicală are următoarele atribuţii specifice:

a)organizează, monitorizează, coordonează, îndrumă şi controlează activitatea de acordare a asistenţei farmaceutice în farmaciile cu circuit închis din cadrul reţelei sanitare a MAI;

La data de 25-02-2020 Litera a) din Alineatul (5) , Articolul 27 , Sectiunea a 6-a , Capitolul V a fost modificată de Punctul 12, Articolul I din ORDINUL nr. 32 din 21 februarie 2020, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 152 din 25 februarie 2020

b)participă, împreună cu alţi specialişti din DM şi din unităţile subordonate, la elaborarea baremelor de medicamente şi materiale sanitare cuprinse în trusele de urgenţă/misiune;

La data de 25-02-2020 Litera b) din Alineatul (5) , Articolul 27 , Sectiunea a 6-a , Capitolul V a fost modificată de Punctul 12, Articolul I din ORDINUL nr. 32 din 21 februarie 2020, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 152 din 25 februarie 2020

c)analizează, împreună cu factorii de răspundere din DM şi specialiştii din unităţile beneficiare, necesarul de aparatură medicală;

d)verifică, în vederea avizării potrivit actelor normative interne de la nivelul MAI, specificaţiile tehnice pentru produsele de resort din domeniul de competenţă al serviciului, care urmează a fi achiziţionate în MAI;

La data de 25-02-2020 Litera d) din Alineatul (5) , Articolul 27 , Sectiunea a 6-a , Capitolul V a fost modificată de Punctul 12, Articolul I din ORDINUL nr. 32 din 21 februarie 2020, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 152 din 25 februarie 2020

e)Abrogată;

La data de 25-02-2020 Litera e) din Alineatul (5) , Articolul 27 , Sectiunea a 6-a , Capitolul V a fost abrogată de Punctul 13, Articolul I din ORDINUL nr. 32 din 21 februarie 2020, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 152 din 25 februarie 2020

f)Abrogată;

La data de 25-02-2020 Litera f) din Alineatul (5) , Articolul 27 , Sectiunea a 6-a , Capitolul V a fost abrogată de Punctul 13, Articolul I din ORDINUL nr. 32 din 21 februarie 2020, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 152 din 25 februarie 2020

g)avizează rapoartele privind ofertele de donaţie, dar manual, comodat sau sponsorizare, pentru produse de resort medical, întocmite de unităţile subordonate, dacă nu există în cadrul acestora structuri gestionare ale domeniilor care fac obiectul avizării;

La data de 25-02-2020 Litera g) din Alineatul (5) , Articolul 27 , Sectiunea a 6-a , Capitolul V a fost modificată de Punctul 12, Articolul I din ORDINUL nr. 32 din 21 februarie 2020, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 152 din 25 februarie 2020

h)Abrogată;

La data de 25-02-2020 Litera h) din Alineatul (5) , Articolul 27 , Sectiunea a 6-a , Capitolul V a fost abrogată de Punctul 13, Articolul I din ORDINUL nr. 32 din 21 februarie 2020, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 152 din 25 februarie 2020

i)reprezintă DM în relaţiile cu MS, Agenţia Naţională a Medicamentului şi a Dispozitivelor Medicale şi Colegiul Farmaciştilor din România;

La data de 25-02-2020 Litera i) din Alineatul (5) , Articolul 27 , Sectiunea a 6-a , Capitolul V a fost modificată de Punctul 12, Articolul I din ORDINUL nr. 32 din 21 februarie 2020, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 152 din 25 februarie 2020

j)Abrogată;

La data de 25-02-2020 Litera j) din Alineatul (5) , Articolul 27 , Sectiunea a 6-a , Capitolul V a fost abrogată de Punctul 13, Articolul I din ORDINUL nr. 32 din 21 februarie 2020, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 152 din 25 februarie 2020

k)analizează, în vederea avizării, propunerile unităţilor subordonate privind orice modificare adusă structurii/sediului/funcţionării farmaciilor cu circuit închis din cadrul reţelei sanitare a MAI;

La data de 25-02-2020 Litera k) din Alineatul (5) , Articolul 27 , Sectiunea a 6-a , Capitolul V a fost modificată de Punctul 12, Articolul I din ORDINUL nr. 32 din 21 februarie 2020, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 152 din 25 februarie 2020

l)Abrogată;

La data de 25-02-2020 Litera l) din Alineatul (5) , Articolul 27 , Sectiunea a 6-a , Capitolul V a fost abrogată de Punctul 13, Articolul I din ORDINUL nr. 32 din 21 februarie 2020, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 152 din 25 februarie 2020

m)analizează petiţiile şi sesizările cu privire la acordarea asistenţei farmaceutice pentru asiguraţii MAI, propune măsuri de rezolvare şi formulează proiecte de răspuns;

La data de 25-02-2020 Litera m) din Alineatul (5) , Articolul 27 , Sectiunea a 6-a , Capitolul V a fost modificată de Punctul 12, Articolul I din ORDINUL nr. 32 din 21 februarie 2020, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 152 din 25 februarie 2020

n)participă la elaborarea proiectelor de acte normative privind asigurarea asistenţei farmaceutice pentru asiguraţii MAI;

La data de 25-02-2020 Litera n) din Alineatul (5) , Articolul 27 , Sectiunea a 6-a , Capitolul V a fost modificată de Punctul 12, Articolul I din ORDINUL nr. 32 din 21 februarie 2020, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 152 din 25 februarie 2020

o)Abrogată;

La data de 25-02-2020 Litera o) din Alineatul (5) , Articolul 27 , Sectiunea a 6-a , Capitolul V a fost abrogată de Punctul 13, Articolul I din ORDINUL nr. 32 din 21 februarie 2020, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 152 din 25 februarie 2020

p)elaborează, împreună cu alţi specialiştii din DM şi din unităţile subordonate, baremele de instrumentar medical, medicamente şi consumabile cuprinse în inventarele de complet la pace şi război.

La data de 25-02-2020 Litera p) din Alineatul (5) , Articolul 27 , Sectiunea a 6-a , Capitolul V a fost modificată de Punctul 12, Articolul I din ORDINUL nr. 32 din 21 februarie 2020, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 152 din 25 februarie 2020

Secţiunea a 7-a

Serviciul sănătate publică, autorizări şi coordonare sanitară centre de reţinere şi arestare preventivă

Articolul 28

(1)Serviciul Sănătate publică, autorizări şi coordonare sanitară centre de reţinere şi arestare preventivă, pe linie de supraveghere în sănătate publică şi promovarea sănătăţii, are următoarele atribuţii specifice:

a)participă la activitatea de implementare a prevederilor specifice legislaţiei în domeniul sănătăţii publice şi adaptarea acesteia la particularităţile din MAI, elaborând proiecte de ordine ale ministrului afacerilor interne şi proiecte de dispoziţii ale directorului DM;

b)acordă consultanţă de specialitate în domeniul sănătăţii publice;

c)organizează, colectează, analizează, interpretează şi diseminează datele privind bolile transmisibile de la unităţile judeţene subordonate şi participă prin activităţi specifice la funcţionarea reţelei naţionale de supraveghere, alertă şi răspuns rapid în domeniul bolilor transmisibile;

d)organizează, coordonează şi, după caz, efectuează investigaţii epidemiologice, identifică şi coordonează măsurile necesare pentru limitarea focarelor de boală transmisibilă în colectivităţi, măsuri pe care le aplică în colaborare cu alte structuri din MAI cu atribuţii specifice şi cu autorităţile locale de sănătate publică;

e)verifică şi validează, în colaborare cu personalul structurii de statistică medicală, datele legate de bolile transmisibile şi infecţioase raportate de structurile medicale judeţene, inclusiv decese;

f)organizează, coordonează şi, după caz, efectuează instruirea personalului din unităţile medicale judeţene subordonate pe probleme de prevenire şi control al bolilor transmisibile aflate în supraveghere la nivel naţional şi al bolilor infecţioase de import;

g)organizează, coordonează şi evaluează activităţile de imunizări desfăşurate în unităţile medicale judeţene subordonate;

h)organizează, coordonează şi evaluează activităţile de imunizări pentru participanţii la misiuni internaţionale;

i)fundamentează necesarul de medicamente chimioprofilactice şi vaccinuri, produse dezinfectante şi antiseptice pentru asigurarea activităţilor de imunizări specifice, de profilaxie şi intervenţie în situaţii deosebite şi participă în comisia de achiziţie prin personalul de specialitate;

j)gestionează distribuţia de medicamente chimioprofilactice şi vaccinuri, produse dezinfectante şi antiseptice, pentru activităţile de imunizări specifice, de profilaxie şi intervenţie în situaţii deosebite;

k)verifică, în vederea avizării potrivit actelor normative interne de la nivelul MAI, specificaţiile tehnice pentru produsele de resort din domeniul de competenţă al serviciului, care urmează a fi achiziţionate în MAI;

La data de 25-02-2020 Litera k) din Alineatul (1) , Articolul 28 , Sectiunea a 7-a , Capitolul V a fost modificată de Punctul 14, Articolul I din ORDINUL nr. 32 din 21 februarie 2020, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 152 din 25 februarie 2020

l)monitorizează şi centralizează situaţia infecţiilor nosocomiale din unităţile sanitare subordonate, elaborează recomandări şi măsuri pentru diminuarea/eliminarea riscurilor identificate;

m)îndrumă din punct de vedere metodologic şi profesional unităţile sanitare din subordine, periodic sau la nevoie, în probleme de infecţii nosocomiale;

n)monitorizează şi coordonează activitatea de gestionare şi neutralizare a deşeurilor medicale din unităţile sanitare subordonate şi elaborează propuneri pentru remedierea situaţiilor de risc evaluat;

o)îndrumă şi coordonează elaborarea rapoartelor şi planurilor anuale privind gestionarea deşeurilor rezultate din activitatea medicală la nivelul unităţilor subordonate şi centralizează datele raportate în vederea transmiterii autorităţilor competente;

p)participă pe domeniul specific de competenţă la elaborarea planurilor de măsuri în caz de inundaţii, catastrofe, alte situaţii de risc epidemiologic;

q)desfăşoară activităţi specifice în cadrul planurilor de intervenţie în situaţii de urgenţă;

r)implementează programe de sănătate publică în domeniul bolilor transmisibile, în colaborare cu MS, alte instituţii guvernamentale sau neguvernamentale;

s)elaborează materiale de informare-educare specifice în vederea prevenirii bolilor transmisibile şi netransmisibile;

t)susţine sesiuni de instruire a personalului MAI cu privire la prevenirea bolilor şi promovarea sănătăţii;

u)participă alături de alte instituţii publice cu responsabilităţi în domeniu la implementarea prevederilor Regulamentului sanitar internaţional 2005, conform prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 758/2009 pentru punerea în aplicare a Regulamentului sanitar internaţional 2005;

v)colaborează cu structurile similare din alte ministere şi instituţii publice pentru realizarea unui schimb optim şi util de informaţii pe domeniul specific, în conformitate cu prevederile legale.

(2)Pe linie de autorizare sanitară, Serviciul sănătate publică, autorizări şi coordonare sanitară centre de reţinere şi arestare preventivă are următoarele atribuţii specifice:

a)coordonează activităţile de autorizare sanitară, avizare sanitară şi certificare în vederea funcţionării unităţilor/ obiectivelor MAI, inclusiv în cazul operatorilor economici care îşi desfăşoară activitatea în incinta unităţilor MAI şi se află în relaţii contractuale cu acestea;

b)elaborează propuneri de acte normative, instrucţiuni, dispoziţii, proceduri pentru organizarea şi desfăşurarea activităţilor din domeniul reglementării sanitare de funcţionare;

c)primeşte şi verifică documentaţia privind proiectele de amplasare, construcţie şi amenajare a obiectivelor MAI şi emite documentele privind conformarea la normele de sănătate publică în vigoare;

d)primeşte şi verifică documentaţia de autorizare sanitară în vederea funcţionării obiectivelor MAI şi asigură eliberarea documentelor de reglementare sanitară;

e)solicită completarea dosarelor transmise în vederea autorizării cu date suplimentare conform legislaţiei incidente domeniului supus procedurii de reglementare;

f)efectuează acţiuni de control şi evaluare a condiţiilor igienico-sanitare în obiectivele MAI supuse procedurilor de reglementare sanitară;

g)elaborează propuneri de remediere în domeniul igienei mediului de muncă şi calităţii apei, în vederea conformării la legislaţia din domeniu a condiţiilor igienico-sanitare din toate unităţile MAI;

h)răspunde de managementul informaţiilor privind reglementarea sanitară şi gestionează baza de date pentru documentele eliberate;

i)transmite periodic sau la solicitare Biroului inspecţie sanitară şi sanitar-veterinară informaţii legate de situaţia unităţilor şi obiectivelor MAI, cu privire la autorizarea sanitară/acordarea vizei anuale/certificarea conformităţii la normele de sănătate publică în domeniu/suspendarea activităţii şi retragerea autorizaţiei de funcţionare;

j)la cererea unităţilor MAI asigură asistenţa de specialitate de sănătate publică şi informează asupra modului de îndeplinire a cerinţelor prevederilor legale în vigoare privind igiena şi sănătatea publică la amplasarea, amenajarea, construirea şi modificarea pentru funcţionare a unei unităţi care desfăşoară o activitate cu risc pentru sănătatea populaţiei.

(3)Pe linie de autorizare sanitar-veterinară, Serviciul sănătate publică, autorizări şi coordonare sanitară centre de reţinere şi arestare preventivă are următoarele atribuţii specifice:

a)coordonează şi controlează întreaga activitate pe linia autorizării şi reavizării sanitar-veterinare a unităţilor MAI supuse autorizării/înregistrării şi controlului sanitar şi sanitar-veterinar şi pentru siguranţa alimentelor, care produc, prelucrează, depozitează, transportă şi valorifică produse alimentare de origine animală/nonanimală, sau celor deţinătoare de animale de serviciu;

b)verifică modul de aplicare şi respectare a legislaţiei sanitar-veterinare, a ordinelor de linie şi dispoziţiilor din DM în domeniul autorizării sanitar-veterinare, de către medicii veterinari oficiali de zonă din reţeaua MAI, precum şi de către unităţile MAI deţinătoare de animale sau care produc, prelucrează, depozitează, transportă şi valorifică produse alimentare de origine animală şi nonanimală;

c)verifică documentaţia tehnică privind autorizarea/reavizarea sanitar-veterinară întocmită de către medicii veterinari oficiali de zonă din reţeaua MAI, pentru unităţile supuse autorizării/înregistrării sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor;

d)eliberează autorizaţii sanitar-veterinare de funcţionare pentru obiectivele MAI supuse autorizării şi reavizării;

e)înregistrează şi reavizează în Registrul unic autorizaţiile sanitar-veterinare de funcţionare ale obiectivelor MAI supuse autorizării şi reavizării;

f)transmite periodic sau la solicitare Biroului inspecţie sanitară şi sanitar-veterinară informaţii legate de situaţia unităţilor şi obiectivelor MAI, cu privire la autorizarea sanitar-veterinară/acordarea vizei anuale/suspendarea activităţii şi retragerea autorizaţiei sanitar-veterinare a obiectivelor MAI supuse autorizării şi reavizării;

g)elaborează propuneri de remediere pentru respectarea conformării obiectivelor la legislaţia din domeniu privind siguranţa alimentelor şi sănătate animală;

h)efectuează acţiuni de control oficial şi controale tematice în domeniul autorizării sanitar-veterinare în toate unităţile MAI supuse controlului şi autorizării sanitare şi sanitar-veterinare;

i)participă la întocmirea de ordine şi instrucţiuni specifice pe linia autorizării sanitar-veterinare;

j)elaborează, revizuieşte şi urmăreşte implementarea Procedurilor de autorizare sanitar-veterinară a obiectivelor MAI supuse controlului şi autorizării sanitare şi sanitar-veterinare;

k)participă la întâlnirile programate ale grupurilor de lucru organizate în cadrul A.N.S.V.S.A sau cu alte autorităţi competente naţionale implicate în reglementarea condiţiilor de desfăşurare a activităţii de autorizare sanitar-veterinară.

(4)Pe linia coordonării sanitare a centrelor de reţinere şi arestare preventivă, Serviciul sănătate publică, autorizări şi coordonare sanitară centre de reţinere şi arestare preventivă are următoarele atribuţii specifice:

a)organizează, coordonează, îndrumă şi controlează activităţile, măsurile şi acţiunile desfăşurate de unităţile medicale aflate în subordine, în vederea asigurării asistenţei medicale şi pe linie de sănătate publică pentru respectarea dreptului la asistenţă medicală, tratament şi îngrijiri al persoanelor private de libertate din centrele de reţinere şi arestare preventivă ale Poliţiei Române;

b)elaborează propuneri de acte normative, instrucţiuni, dispoziţii, proceduri pentru reglementarea activităţilor din domeniul de competenţă al DM pe linia asigurării drepturilor persoanelor private de libertate din centrele de reţinere şi arestare preventivă ale Poliţiei Române;

c)monitorizează şi controlează modul de respectare a legislaţiei aplicabile persoanelor private de libertate din domeniul de competenţă, precum şi a dispoziţiilor şi procedurilor din DM în acest domeniu;

d)identifică măsurile pentru îmbunătăţirea activităţilor în domeniul asigurării drepturilor din domeniul de competenţă, pentru persoanele private de libertate aflate în centrele de reţinere şi arestare preventivă ale Poliţiei Române;

e)stabileşte şi urmăreşte modul de implementare a măsurilor de remediere a deficienţelor constatate în urma controalelor efectuate în acest domeniu;

f)realizează evaluări şi întocmeşte rapoarte în situaţia evenimentelor cu impact asupra stării de sănătate a persoanelor private de libertate;

g)participă în comisii, grupuri de lucru, reprezintă instituţia conform dispoziţiei directorului DM în cadrul activităţilor specifice domeniului de activitate;

h)pentru realizarea obiectivelor stabilite în acest domeniu, colaborează cu celelalte structuri din DM, potrivit domeniului de competenţă al acestora;

i)colaborează cu structuri din minister şi din alte instituţii/agenţii cu atribuţii în acest domeniu;

j)desfăşoară activităţi de îndrumare metodologică şi profesională a unităţilor sanitare din teritoriu, periodic, la solicitare sau conform dispoziţiilor conducerii unităţii, în domeniul asigurării asistenţei medicale şi pe linie de sănătate publică pentru persoanele private de libertate din centrele de reţinere şi arestare preventivă ale Poliţiei Române.

Secţiunea a 8-a

Biroul inspecţie sanitară şi sanitar-veterinară

Articolul 29

(1)Pe linia inspecţiei sanitar-veterinare, siguranţa alimentelor şi sănătate animală, Biroul inspecţie sanitară şi sanitar-veterinară are următoarele atribuţii specifice:

a)organizează, coordonează, îndrumă şi controlează întreaga activitate sanitar-veterinară desfăşurată de către medicii veterinari oficiali din reţeaua MAI pe linia siguranţei alimentelor şi a sănătăţii animalelor de serviciu din dotarea MAI, cât şi activitatea în acest domeniu ce se desfăşoară în toate unităţile MAI supuse autorizării/înregistrării şi controlului sanitar-veterinar şi pentru siguranţa alimentelor care achiziţionează, depozitează, procesează şi comercializează produse de origine animală şi nonanimală, precum şi a celor deţinătoare de animale de serviciu;

b)coordonează, monitorizează şi controlează întreaga activitate de inspecţie sanitar-veterinară desfăşurată de către medicii veterinari oficiali din reţeaua MAI în toate unităţile MAI supuse autorizării/înregistrării şi controlului sanitar-veterinar şi pentru siguranţa alimentelor, precum şi în toate unităţile deţinătoare de animale de serviciu;

c)monitorizează şi centralizează rezultatele acţiunilor de inspecţie pe linie sanitar-veterinară desfăşurate de către personalul sanitar-veterinar din reţeaua MAI, care vor sta la baza măsurilor propuse pentru îmbunătăţirea activităţii în acest domeniu;

d)centralizează şi monitorizează situaţiile trimestriale privind modul de realizare în unităţile MAI a întregii activităţi sanitar-veterinare desfăşurate pe linia siguranţei alimentelor şi sănătăţii animalelor de către medicii veterinari oficiali din reţeaua MAI;

e)participă la activitatea de implementare şi adaptare a prevederilor specifice legislaţiei în domeniul sanitar-veterinar, siguranţei alimentelor şi inspecţiei sanitar-veterinare la particularităţile din MAI, elaborând proiecte de ordine ale ministrului afacerilor interne şi de dispoziţii ale directorului DM, pentru apărarea sănătăţii publice, asigurarea siguranţei alimentelor de origine animală şi nonanimală ce intră în consumul cadrelor MAI şi a sănătăţii animalelor de serviciu;

f)controlează modul de aplicare a legislaţiei naţionale în domeniul sanitar-veterinar, siguranţei alimentelor şi inspecţiei sanitar-veterinare, a ordinelor de linie şi dispoziţiilor directorului DM atât de către medicii veterinari oficiali din cadrul MAI, cât şi de către unităţile MAI deţinătoare de animale sau care achiziţionează, produc, depozitează, prelucrează, transportă şi valorifică produse de origine animală şi nonanimală;

g)coordonează întreaga activitate sanitar-veterinară pe linie antiepizootică şi de asistenţă sanitar-veterinară în toate unităţile MAI deţinătoare de animale de serviciu;

h)monitorizează, verifică şi aplică măsurile necesare conform legislaţiei sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor pentru prevenirea şi combaterea bolilor comune omului şi animalelor, precum şi pentru prevenirea toxiinfecţiilor alimentare prin consumul produselor alimentare de origine animală şi nonanimală în unităţile MAI;

i)urmăreşte aplicarea şi realizarea în unităţile MAI a Programului acţiunilor de supraveghere, prevenire şi control al bolilor la animale, al celor transmisibile de la animale la om, protecţia animalelor şi protecţia mediului, precum şi a Programului de supraveghere şi control în domeniul siguranţei alimentelor;

j)monitorizează modul de executare a Planului cifric al acţiunilor sanitar-veterinare de supraveghere, profilaxie şi combatere a bolilor la animale, precum şi a Planului de inspecţii sanitar-veterinare în domeniul siguranţei alimentelor ce se desfăşoară în unităţile MAI;

k)avizează Planul cifric întocmit anual de către medicii veterinari oficiali din reţeaua MAI, în baza Programului de supraveghere, profilaxie şi combatere a bolilor la animale şi a Programului de supraveghere şi control în domeniul siguranţei alimentelor, elaborat de A.N.S.V.S.A.;

l)colaborează, ori de câte ori situaţia epidemiologică naţională o impune, cu A.N.S.V.S.A., Colegiul Medicilor Veterinari sau cu alte instituţii de profil, participând la grupuri de lucru sau la instruiri organizate pe probleme de sănătate animală şi siguranţa alimentelor;

m)reprezintă MAI pe linie sanitar-veterinară şi de siguranţa alimentelor în relaţiile cu A.N.S.V.S.A., participând la întocmirea Planului unic de control integrat pentru România, alături de toate instituţiile publice cu atribuţii de control în domeniu;

n)participă la elaborarea convenţiilor, parteneriatelor, protocoalelor cu autorităţile centrale similare şi alte instituţii publice cu atribuţii în domeniul inspecţiei sanitar-veterinare pe linia sănătăţii animalelor şi siguranţei alimentelor;

o)avizează, din punct de vedere tehnic, dosarele de cercetare administrativă privind moartea animalelor de serviciu şi procesele-verbale de scoatere din funcţiune a animalelor de serviciu;

p)organizează instruiri cu personalul de specialitate din reţeaua sanitar-veterinară a MAI privind aplicarea normelor sanitar-veterinare în domeniul inspecţiei sanitar-veterinare, siguranţei alimentelor şi sănătăţii animalelor de serviciu.

(2)Pe linia inspecţiei sanitare, Biroul inspecţie sanitară şi sanitar-veterinară are următoarele atribuţii specifice:

a)organizează, coordonează şi implementează activitatea de inspecţie sanitară în unităţile subordonate DM;

b)verifică modul de aplicare şi respectare a legislaţiei în domeniul sănătăţii publice în toate unităţile MAI, inclusiv operatorii economici care îşi desfăşoară activitatea în incinta acestora;

c)evaluează planurile anuale de inspecţie sanitară elaborate de unităţile din subordine şi propune directorului DM avizarea acestora;

d)retrage avizul sau autorizaţia sanitară de funcţionare a obiectivelor unde se constată încălcări ale legislaţiei sanitare în domeniu;

e)efectuează controale în unităţile MAI prin personalul desemnat să exercite atribuţiile de inspector sanitar de stat prevăzute de lege şi constată contravenţiile la normele de sănătate publică şi propune măsuri în consecinţă, potrivit legii;

f)coordonează şi îndrumă personalul medico-sanitar al MAI din unităţile subordonate, desemnat să îndeplinească atribuţii privind inspecţia sanitară;

g)centralizează datele privind rezultatele controalelor şi inspecţiilor sanitare efectuate de către personalul din unităţile subordonate DM şi sintetizează principalele concluzii.

Secţiunea a 9-a

Serviciul tehnologia informaţiei, monitorizare, evidenţă asistaţi şi statistică medicală

Articolul 30

Serviciul tehnologia informaţiei, monitorizare, evidenţă asistaţi şi statistică medicală are următoarele atribuţii specifice:

a)organizează şi coordonează configurarea şi instalarea echipamentelor de tehnologia informaţiei din dotarea DM;

b)elaborează şi implementează politicile de back-up a datelor pe servere, pentru a permite o recuperare rapidă în caz de avarie a datelor critice;

c)acordă asistenţă tehnică de specialitate şi sprijină permanent utilizatorii din reţeaua sanitară a MAI în scopul exploatării eficiente a sistemelor de calcul din dotare;

d)actualizează pagina de intranet a DM;

e)gestionează şi răspunde de evidenţa utilizatorilor şi drepturilor acordate acestora la nivelul DM, în ceea ce priveşte utilizarea aplicaţiilor dezvoltate pentru întreaga reţea medico-sanitară a MAI;

f)colaborează cu structurile de specialitate din unităţile MAI în vederea îndeplinirii atribuţiilor funcţionale;

g)participă la elaborarea rapoartelor, analizelor, sintezelor, informărilor şi a altor materiale pentru documentarea conducerii DM;

h)monitorizează funcţionalitatea serverelor aferente din DM;

i)desfăşoară activităţi de instalare, administrare, exploatare şi întreţinere a serverelor, bazelor de date şi aplicaţiilor de date puse în funcţiune la nivelul DM, urmărind asigurarea continuă a parametrilor tehnici şi funcţionali;

j)desfăşoară activităţi de organizare şi urmărire a îndeplinirii sarcinilor referitoare la respectarea tehnologiei de prelucrare a datelor;

k)întreţine din punct de vedere tehnic şi funcţional sistemele de operare instalate în cadrul DM;

l)administrează aplicaţiile software utilizate pentru implementarea serverelor şi aplicaţiilor informatice la nivelul DM;

m)elaborează documentaţiile tehnice şi de utilizare ale aplicaţiilor informatice realizate şi/sau adaptate specificului activităţii DM, actualizându-le în funcţie de modificările legislative şi propunerile primite din partea utilizatorilor;

n)asigură intervenţii şi remediază problemele de natură hardware şi software la tehnica de calcul existentă în dotarea DM;

o)efectuează instalări, configurări, conectări şi optimizări din punct de vedere software aferente tehnicii de calcul existente în dotarea DM;

p)asigură îndeplinirea activităţilor de resortul Componentei de Securitate pentru Tehnologia Informaţiei şi Comunicaţiilor pentru implementarea măsurilor procedurale referitoare la preluarea, prelucrarea, stocarea şi transmisia de date şi informaţii clasificate pe sistemele informatice din dotarea din DM;

q)colaborează cu CASAOPSNAJ pentru instalarea şi configurarea aplicaţiilor SIUI utilizate de către personalul din reţeaua sanitară a MAI;

r)colaborează cu CASAOPSNAJ în ceea ce priveşte evidenţa asiguraţilor din MAI, monitorizând evidenţa per capita a medicilor din reţeaua sanitară a MAI;

s)centralizează datele statistice privind starea de sănătate a efectivelor MAI;

t)elaborează situaţii statistice solicitate de către conducerea DM;

u)participă la elaborarea de noi soluţii privind dezvoltarea infrastructurii IT şi a aplicaţiilor cu incidenţă în domeniul de activitate specific din DM.

Secţiunea a 10-a

Compartimentul management stări excepţionale

La data de 25-02-2020 Titlul secțiunii a 10-a din Capitolul V a fost modificat de Punctul 15, Articolul I din ORDINUL nr. 32 din 21 februarie 2020, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 152 din 25 februarie 2020

Articolul 31

Compartimentul management stări excepţionale are următoarele atribuţii specifice:

La data de 25-02-2020 Partea introductivă a articolului 31 din Sectiunea a 10-a , Capitolul V a fost modificată de Punctul 16, Articolul I din ORDINUL nr. 32 din 21 februarie 2020, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 152 din 25 februarie 2020

a)participă la întocmirea planurilor de măsuri pentru creşterea capacităţii operaţionale a unităţii sau de asigurare medicală a misiunilor ordonate;

b)participă la întocmirea planului de mobilizare al unităţii, analizează propunerile structurilor DM pentru actualizarea planului de mobilizare al DM şi verifică întreţinerea, depozitarea, conservarea, împrospătarea şi funcţionarea aparaturii, instrumentarului, substitutelor şi altor materiale sanitare existente la rezerva proprie şi rezerva operativă;

La data de 25-02-2020 Litera b) din Articolul 31 , Sectiunea a 10-a , Capitolul V a fost modificată de Punctul 17, Articolul I din ORDINUL nr. 32 din 21 februarie 2020, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 152 din 25 februarie 2020

c)participă la şedinţele de analiză a calităţii completării cu resurse umane şi materiale, desfăşurate în centrele militare zonale de sector şi la Centrul Militar Zonal Bucureşti;

d)participă la activităţi pe linia managementului stărilor excepţionale;

La data de 25-02-2020 Litera d) din Articolul 31 , Sectiunea a 10-a , Capitolul V a fost modificată de Punctul 17, Articolul I din ORDINUL nr. 32 din 21 februarie 2020, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 152 din 25 februarie 2020

e)participă la schimbul oportun de informaţii cu celelalte structuri ale DM pentru a asigura o documentare completă, oportună şi realistă a conducerii instituţiei asupra datelor necesare în procesul decizional;

f)coordonează activitatea de pregătire şi intervenţie în situaţii de urgenţe civile, organizează şi asigură măsurile de protecţie a personalului DM în cazul acestor intervenţii;

g)coordonează întocmirea şi actualizarea documentelor pe linia managementului stărilor excepţionale ale structurilor cu sarcini pe această linie;

La data de 25-02-2020 Litera g) din Articolul 31 , Sectiunea a 10-a , Capitolul V a fost modificată de Punctul 17, Articolul I din ORDINUL nr. 32 din 21 februarie 2020, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 152 din 25 februarie 2020

h)execută activităţi de îndrumare pe linia managementului stărilor excepţionale din DM;

La data de 25-02-2020 Litera h) din Articolul 31 , Sectiunea a 10-a , Capitolul V a fost modificată de Punctul 17, Articolul I din ORDINUL nr. 32 din 21 februarie 2020, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 152 din 25 februarie 2020

i)elaborează şi transmite dispoziţii pe linia managementului stărilor excepţionale către unităţile subordonate DM;

La data de 25-02-2020 Litera i) din Articolul 31 , Sectiunea a 10-a , Capitolul V a fost modificată de Punctul 17, Articolul I din ORDINUL nr. 32 din 21 februarie 2020, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 152 din 25 februarie 2020

j)execută controale tematice şi inopinate în unităţile subordonate DM;

k)verifică stadiul pregătirii pentru alertare, protecţie, intervenţie şi evacuare în situaţii de urgenţe civile, precum şi pe linia organizării şi executării serviciului de permanenţă în unităţile subordonate DM;

l)elaborează şi actualizează documentele referitoare la organizarea şi executarea serviciului de permanenţă în unitate şi instruieşte personalul numit prin dispoziţia de zi pe unitate.

m)elaborează, în urma procesului de analiză şi consultare cu specialiştii din aparatul propriu şi din unităţile beneficiare subordonate, proiectele tabelelor de înzestrare cu armament, muniţii, mijloace tehnice şi materiale necesare DM şi structurilor subordonate acesteia;

La data de 25-02-2020 Articolul 31 din Sectiunea a 10-a , Capitolul V a fost completat de Punctul 18, Articolul I din ORDINUL nr. 32 din 21 februarie 2020, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 152 din 25 februarie 2020

n)elaborează cererile de produse şi servicii necesare DM şi structurilor subordonate pentru un an de război.

La data de 25-02-2020 Articolul 31 din Sectiunea a 10-a , Capitolul V a fost completat de Punctul 18, Articolul I din ORDINUL nr. 32 din 21 februarie 2020, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 152 din 25 februarie 2020

Secţiunea a 11-a

Structura de securitate

Articolul 32

Structura de securitate se organizează la nivel de compartiment, este subordonată nemijlocit directorului adjunct, anume desemnat de director, şi are următoarele atribuţii specifice:

a)efectuează activităţi de îndrumare, sprijin şi control pe linia modului de aplicare a măsurilor legale de protecţie a informaţiilor clasificate la nivelul DM şi unităţilor subordonate, formulând propuneri privind înlăturarea deficienţelor constatate cu această ocazie;

b)elaborează şi supune aprobării conducerii DM normele şi procedurile interne privind protecţia informaţiilor clasificate, potrivit legii;

c)întocmeşte programul de prevenire a scurgerii de informaţii clasificate şi îl supune avizării unităţilor abilitate, iar după aprobare acţionează pentru aplicarea acestuia;

d)coordonează activităţile de protecţie a informaţiilor clasificate desfăşurate de personalul DM în îndeplinirea atribuţiilor de serviciu;

e)asigură relaţionarea cu Direcţia Generală de Protecţie Internă, denumită în continuare DGPI;

f)monitorizează şi verifică, prin personalul anume desemnat, modul în care sunt respectate şi aplicate prevederile legale privind regimul informaţiilor clasificate în cadrul DM şi raportează concluziile rezultate;

g)consiliază conducerea DM în legătură cu toate aspectele privind securitatea informaţiilor clasificate;

h)informează conducerea DM despre vulnerabilităţile şi riscurile existente în sistemul de protecţie a informaţiilor clasificate şi propune măsuri pentru înlăturarea acestora;

i)acordă sprijin reprezentanţilor autorizaţi ai DGPI pe linia verificării personalului DM pentru care se solicită accesul la informaţii clasificate;

j)în colaborare cu specialişti DGPI organizează activităţi de pregătire specifică a persoanelor care au acces la informaţii clasificate;

k)asigură păstrarea şi organizează evidenţa certificatelor de securitate şi a autorizaţiilor de acces la informaţii clasificate, actualizând permanent evidenţa certificatelor de securitate şi a autorizaţiilor de acces;

l)întocmeşte şi actualizează listele informaţiilor clasificate elaborate sau păstrate de DM, pe clase şi niveluri de secretizare;

m)prezintă şefului Structurii de securitate propuneri privind stabilirea obiectivelor, sectoarelor şi locurilor de importanţă deosebită pentru protecţia informaţiilor clasificate din sfera de responsabilitate şi, după caz, solicită sprijinul instituţiilor abilitate;

n)efectuează, cu aprobarea conducerii DM, controale privind modul de aplicare a măsurilor legale de protecţie a informaţiilor clasificate;

o)exercită alte atribuţii în domeniul protecţiei informaţiilor clasificate, potrivit legii;

p)solicită şi elaborează documentele specifice pentru acreditarea SIC (sisteme informatice şi de comunicaţii) existente la nivelul DM;

q)stabileşte cerinţele de securitate şi procedurile de aplicare necesare pe durata procesului de dezvoltare, instalare şi testare a SIC;

r)elaborează şi actualizează procedurile de securitate, monitorizând în permanenţă aspectele de securitate specifice SIC;

s)asigură actualizarea evidenţei tuturor utilizatorilor autorizaţi ai SIC şi verifică elementele de identificare a acestora la nivelul DM;

t)evaluează implicaţii în planul securităţii ca urmare a modificărilor software, hardware, firmware şi procedurale propuse pentru SIC, verificând dacă este afectată securitatea acestora;

u)asigură un control riguros al mediilor de stocare la nivelul DM;

  1. v) asigură activitatea de pregătire şi instruire a personalului DM privind utilizarea SIC;

w)verifică periodic implementarea măsurilor de protecţie în SIC pentru a fi în concordanţă cu cerinţele de securitate aprobate de către DGPI;

x)cercetează incidentele de securitate şi raportează rezultatele în mod ierarhic, propunând măsuri pentru reducerea consecinţelor;

y)efectuează activităţi de îndrumare, sprijin şi control în unităţile subordonate DM pe linia protecţiei informaţiilor clasificate şi INFOSEC, în conformitate cu prevederile legale în vigoare;

z)implementează metodele, mijloacele şi măsurile necesare protecţiei informaţiilor în format electronic;

  1. aa) asigură exploatarea operaţională, în condiţii de securitate, a sistemului de prelucrare automată a datelor (SPAD), a reţelelor de transmisii de date (RTD) şi a sistemului informatic şi de comunicaţii (SIC);
  2. bb) coordonează cooperarea dintre unitatea deţinătoare a SPAD sau RTD-SIC şi DGPI atunci când:

(i) se planifică dezvoltarea sau achiziţia de SPAD sau RTD;

(ii) se propun schimbări ale unei configuraţii de sistem existente;

(iii) se propune conectarea unui SPAD sau a unei RTD/SIC cu un alt SPAD sau RTD-SIC;

(iv) se propun schimbări ale modelului de operare de securitate ale SPAD sau RTD-SIC;

(v) se propun schimbări în programele existente sau utilizarea de noi programe, pentru optimizarea securităţii SPAD sau RTD-SIC;

(vi) se iniţiază proceduri de modificare a nivelului de clasificare a SPAD şi RTD-SIC care au fost deja acreditate;

(vii) se planifică sau se propune întreprinderea oricărei alte activităţi referitoare la îmbunătăţirea securităţii SPAD sau RTD-SIC deja acreditate;

  1. cc) asigură implementarea măsurilor de securitate şi protecţie criptografică ale SPAD sau RTD-SIC;
  2. dd) stabileşte, cu aprobarea DGPI, standardele şi procedurile de securitate care trebuie respectate de către furnizorii de echipamente, pe parcursul dezvoltării, instalării şi testării SPAD şi RTD-SIC, şi răspunde pentru justificarea, selecţia, implementarea şi controlul componentelor de securitate, care constituie parte a SPAD şi RTD-SIC;
  3. ee) stabileşte, pentru structurile de securitate şi management ale SPAD şi RTD-SIC, încă de la înfiinţare, responsabilităţile pe care le vor exercita pe tot ciclul de viaţă al SPAD şi RTD-SIC respective.

Secţiunea a 12-a

Compartimentul secretariat, documente clasificate şi relaţii cu publicul

Articolul 33

Compartimentul secretariat, documente clasificate şi relaţii cu publicul are următoarele atribuţii specifice:

A.Pe linie de secretariat şi documente clasificate are următoarele atribuţii specifice:

a)primeşte şi verifică corespondenţa adresată conducerii DM;

b)clasifică şi ordonează corespondenţa în mapă;

c)selecţionează corespondenţa prin catalogarea subiectului, în scopul stabilirii modalităţii de răspuns şi soluţionare;

d)înregistrează în registrul de intrare-ieşire şi consemnează numărul şi data pe documentul primit;

e)repartizează şi urmăreşte rezolvarea corespondenţei conform dispoziţiei rezolutive şi comunică răspunsul sau informarea către petenţi sau structurile solicitante;

f)asigură expedierea corespondenţei;

g)consemnează problemele discutate/prezentate la şedinţele/analizele DM prin stenodactilografiere/scriere în registru special constituit;

h)preia notele telefonice, faxurile şi e-mailurile;

i)întocmeşte inventarele arhivistice;

j)ţine evidenţa petiţiilor, sesizărilor, reclamaţiilor, în funcţie de termene şi compartimente;

k)ţine evidenţa ştampilelor şi sigiliilor;

l)ţine evidenţa ordinelor, instrucţiunilor şi regulamentelor emise de conducerea MAI;

m)întocmeşte formularele de ridicare/decontare a sumelor de bani necesare expedierii corespondenţei prin poşta civilă;

n)întocmeşte şi ţine evidenţa necesarului de consumabile, rechizite, formulare tipizate, plicuri etc.;

o)ţine evidenţa prezenţei şi a răspândirilor personalului DM (concediu de odihnă, concediu medical, învoiri, misiuni, delegaţii, deplasări etc.);

p)centralizează propunerile structurilor DM/unităţilor subordonate şi întocmeşte proiectul nomenclatorului, pe care îl prezintă spre aprobare directorului DM;

q)răspunde de constituirea, evidenţa şi păstrarea documentelor de arhivă în DM, conform prevederilor legale în vigoare;

r)elaborează propuneri privind procedura/normele interne privind circuitul documentelor;

s)întocmeşte dispoziţia de zi pe unitate, pe care o prezintă pentru aprobare conducerii DM şi o aduce la cunoştinţa celor în drept;

t)asigură legăturile unităţii prin telefon, fax, radio;

u)întocmeşte calendarul de evenimente, în care include invitaţiile, convocările, programările şi evenimentele protocolare pentru care s-au primit invitaţii. Aceasta se întocmeşte în ordine cronologică şi se actualizează periodic şi diferenţiat în funcţie de regimul evenimentelor – interne sau externe instituţiei;

v)răspunde la felicitările şi invitaţiile adresate conducerii structurii, confirmând participarea sau motivând neparticiparea la anumite evenimente;

w)întocmeşte liste utile (numere de telefon, adrese ale personalului unităţii, zile aniversare, onomastice etc.);

x)asigură buna desfăşurare a evenimentelor profesionale prin transmiterea invitaţiilor şi purtarea corespondenţei, pregătirea mapelor specifice şi îndeplinirea formalităţilor de primire a oaspeţilor;

y)asigură multiplicarea documentelor neclasificate şi a celor clasificate, cu respectarea prevederilor actelor normative în vigoare;

z)îndeplineşte misiunile şi sarcinile de transport ale unităţii în timpul programului de lucru potrivit sarcinilor primite şi răspunde de legalitatea deplasărilor de transport efectuate, de integritatea persoanelor şi aparaturii din dotarea autovehiculului, pe timpul deplasărilor;

  1. aa) desfăşoară activităţi de îndrumare, sprijin şi control pe linia modului de aplicare a măsurilor legale privind activitatea de secretariat, la structurile de secretariat din unităţile subordonate, formulând propuneri privind înlăturarea deficienţelor constatate cu această ocazie;
  2. bb) monitorizează respectarea măsurilor de protecţie a informaţiilor clasificate şi a regulilor generale privind evidenţa, manipularea, transportul, transmiterea şi distrugerea informaţiilor clasificate, precum şi a celor neclasificate, la nivelul unităţii.

B.Pe linie de relaţii cu publicul are următoarele atribuţii specifice:

a)organizează şi conduce activitatea de primire, evidenţă, examinare a petiţiilor, precum şi de primire în audienţă a cetăţenilor, la nivelul conducerii DM;

b)desfăşoară activităţi de relaţii cu publicul în probleme ce interesează activitatea DM, ţine evidenţa lor şi urmăreşte modul de îndeplinire a măsurilor stabilite.

Capitolul VI

Dispoziţii finale

Articolul 34

Personalul DM are obligaţia de a cunoaşte şi de a aplica, în părţile care îl privesc, prevederile prezentului regulament.

Articolul 35

Anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezentul regulament.

Anexa nr. 1

la regulament

ORGANIGRAMA

Direcţiei medicale

La data de 25-02-2020 Anexa nr. 1 a fost modificată de Punctul 19, Articolul I din ORDINUL nr. 32 din 21 februarie 2020, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 152 din 25 februarie 2020

Anexa nr. 2

la regulament

MINISTERUL AFACERILOR INTERNE

DIRECŢIA MEDICALĂ

DIAGRAMA DE RELAŢII A DIRECŢIEI MEDICALE

╔════════════════════════════════╗

║  MINISTRUL AFACERILOR INTERNE  ║

╚════════════════╤═══════════════╝

╔════════════════════════════╗    ╔════════════════╧═══════════════╗    ╔══════════════════════════════╗

║Grupa operativă constituită,╟–┐ ║    SECRETAR DE STAT ŞEF AL     ║ ┌-.╢Inspectorate/Comandamente de  ║

║în situaţii deosebite, la   ║  | ║DEPARTAMENTULUI PENTRU SITUAŢII ║ |  ║armă şi structuri subordonate ║

║nivelul M.A.I.              ║  | ║         DE URGENŢĂ             ║ .  ║acestora, unităţi de          ║

╚════════════════════════════╝  | ║                                ║ |  ║învăţământ, cluburi sportive  ║

╔════════════════════════════╗  | ╚════════════════╤═══════════════╝ .  ║şi alte unităţi din structura ║

║Centrul Naţional de         ║  |         ╔════════╧══════════╗      |  ║MAI                           ║

║Monitorizare a Situaţiei    ╟–┼———╢ DIRECŢIA MEDICALĂ ║      .  ╚══════════════════════════════╝

║Operative al M.A.I.         ║  |         ╚═════╤══╤══════════╝      |  ╔══════════════════════════════╗

╚════════════════════════════╝  |               .  |                 .  ║Direcţii medicale, structuri  ║

╔════════════════════════════╗  |               .  .                 ├-.╢similare acestora şi unităţi  ║

║Autorităţile administraţiei ╟–┘               .  |                 .  ║medicale din sistemul apărării║

║        publice             ║                  .  .                 |  ║siguranţei naţionale şi       ║

╚═════════════╤══════════════╝                  .  |                 .  ║autorităţii judecătoreşti     ║

|                                 .  .                 |  ╚══════════════════════════════╝

.                                 .  |                 .  ╔══════════════════════════════╗

|                                 .  .                 |  ║Ministerul Sănătăţii, direcţii║

.                                 .  |                 ├-.╢de sănătate publică, unităţile║

|                                 .  .                 .  ║medicale, farmaceutice, de    ║

└.–.–.–.–.–.–.–.–.–.–.–.–┼.-.–.–.–.–.–┘  ║învăţământ şi cercetare       ║

.  |                    ╚══════════════════════════════╝

┌……………┬…………………….┴………………┬………….┬…………┐

│               │                            |               │             │            │

┌─────┴──────┐ ┌──────┴──────┐                     .         ┌─────┴──────┐ ┌────┴─────┐ ┌────┴─────┐

│  Spitalul  │ │  Spitalul   │                     |         │ C.M.D.T.A. │ │C.M.D.T.A.│ │C.M.D.T.A.│

│ de Urgenţă │ │  Clinic de  │                     .         │”Dr. Nicolae│ │ Ploieşti │ │  Oradea  │

│ “Prof. Dr. │ │  Urgenţă    │                     |         │Kretzulescu”│ │          │ │          │

│  Dimitrie  │ │”Avram Iancu”│                     .         │  Bucureşti │ │          │ │          │

│   Gerota”  │ │   Oradea    │                     |         └────────────┘ └──────────┘ └──────────┘

│ Bucureşti  │ │             │

└────────────┘ └─────────────┘                     .

┌.–.–.–.–.–┬-.–.–.–.–.–┬.–.–┴–.–.–.┬-.–.–.–.–.┬–.–.–.–.–┐

.               .                .                .              .              .

|               |                |                |              |              |

┌──────┴───────┐ ┌─────┴────────┐ ┌─────┴───────┐  ┌─────┴──────┐ ┌─────┴──────┐ ┌─────┴──────┐

│ CASAOPSNAJ**)│ │ C.N.A.S.***) │ │ I.M.V.I.C., │  │ D.S.P. şi  │ │ A.N.M.D.M. │ │  CMR, CFR, │

│              │ │              │ │A.N.S.V.S.A.,│  │  I.N.S.P   │ │  ******)   │ │  şi CMVR   │

│              │ │              │ │  I.D.S.A.,  │  │            │ │            │ │    ****)   │

│              │ │              │ │ D.S.V.S.A.  │  │            │ │            │ │            │

│              │ │              │ │   *****)    │  │            │ │            │ │            │

└──────────────┘ └──────────────┘ └─────────────┘  └────────────┘ └────────────┘ └────────────┘

─── Subordonare pe linie de comandă;

—  Subordonare în situaţii deosebite;

… Subordonare nemijlocită DM;

-.- Relaţii de colaborare.

Notă

*) = Direcţii de sănătate publică

**) = Casa Asigurărilor de Sănătate a Apărării, Ordinii Publice, Siguranţei Naţionale şi Autorităţii Judecătoreşti

***) = Casa Naţională de Asigurări de Sănătate

****) = Colegiul Medicilor/Farmaciştilor/Medicilor Veterinari din România

*****) = Instituţii medicale veterinare, de învăţământ şi cercetare, Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor, Institutul de Diagnostic şi Sănătate Animală

******) = Agenţia Naţională a Medicamentului şi Dispozitivelor Medicale

—–


Alte articole:
Sari la conținut